Bài thu hoạch chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội Dung Bài Bài thu hoạch chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch chính trị về học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch học và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đợt sinh hoạt chính trị hè là khoảng thời kì quan trọng để các giáo viên tăng lên tinh thần, phận sự, ý thức góp sức, lao động thông minh, phụng sự sự Quốc gia, chuyên dụng cho quần chúng. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để mỗi 1 cán bộ, thầy cô giáo xây dựng kế hoạch hành động và tiến hành chiến thắng nhiệm vụ 5 học 2021-2022. Sau đây là nội dung cụ thể bài thu hoạch chính trị hè 2021 dành cho thầy cô giáo, mời các bạn cùng tham khảo.

Bài thu hoạch chính trị hè 2021 Đà Nẵng

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021
Câu hỏi : Hãy nêu những nội dung căn bản của tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc. Đồng đội hãy liên hệ việc tiến hành các nội dung căn bản ấy gắn với tác dụng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân?
Bài làm
A / Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc.
Qua việt tự mày mò về Bác liên kết với việc học tập chính trị đầu 5 tôi nhận thấy :Tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc được trình bày 1 cách tổng quát qua câu nói của Bác là : “Không có gì quí hơn độc lập tự do” .
Dưới đây là chi tiết hóa câu nói trên .
1 . Những nội dung căn bản của tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường
Thứ nhất, ý chí tự lực, tự cường là ko dựa dẫm vào lực lượng bên ngoài, có ý kiến độc lập trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: yếu tố mang tính quyết định của cách mệnh giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc. Cách mệnh ở các nước thực dân địa (trong ấy có Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành chiến thắng, ko dựa dẫm việc cách mệnh ở chính quốc có chiến thắng hay ko.
Thứ 2, ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và ý thức dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trắng trong: Nêu cao ý thức “đem sức ta nhưng mà tự giải phóng cho ta” mà “phải củng cố tình kết đoàn hữu hảo giữa quần chúng ta và quần chúng các nước bạn, quần chúng Pháp, quần chúng yêu chuộng hòa bình toàn cầu”
Thứ 3, ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, sẵn sàng mọi mặt các điều kiện của cách mệnh.
Thứ tư, ý chí tự lực, tự cường là đặc thù chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng: Cách mệnh là sự nghiệp của nhân dân quần chúng. Muốn vậy, nhân dân quần chúng phải được di chuyển, đoàn luyện và tổ chức nhằm huy động, tập trung, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của mọi lực lượng nhân dân trên cùng 1 chiến trường, trở thành sức mạnh của nhân dân thành sức mạnh cách mệnh.
Thứ 5, ý chí tự lực, tự cường là nỗ lực bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc
2/ Những nội dung căn bản trong tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc
Thứ nhất, xây dựng, tăng trưởng quốc gia giàu mạnh, cường thịnh, tăng lên dân trí, bồi dưỡng thiên tài: từ những ngày đầu tranh đấu cách mệnh tới tận trước khi đi xa, Bác luôn coi trọng thiên tài, mong muốn xây dựng quốc gia hùng cường: “Toàn Đảng, toàn dân ta kết đoàn cố gắng, xây dựng 1 nước Việt Nam hoà bình, hợp nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mệnh toàn cầu”.
Thứ 2, tiến hành khát vọng quốc gia giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng cơ chế mới, mưu cầu hạnh phúc, no đủ cho quần chúng.
Thứ 3, xây dựng nền móng kinh tế cứng cáp, tiến hành 1 cách có kế hoạch vớỉ sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.
Thứ tư, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chế độ mở cửa, quyến rũ đầu cơ nước ngoài.
Thứ 5, luôn xuất hành từ cảnh ngộ chi tiết của quốc gia, áp dụng thông minh lý luận vào thực tế để đưa ra những ý kiến, chủ trương thích hợp; ko giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác
Có thể khẳng định, những hướng dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh có trị giá chỉ huy thực tế và nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng và tăng trưởng quốc gia theo trục đường của chủ nghĩa xã hội, biến thành cơ sở, nền móng tư tưởng đặc thù quan trọng để Đảng đổi mới tư duy lý luận, nắm bắt thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi mới tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và chỉ đạo sự nghiệp đổi mới trong các công đoạn cách mệnh để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay.
Ý chí, khát vọng độc lập của Quốc gia, hạnh phúc cho quần chúng, hùng cường cho dân tộc và tấm kiểu mẫu mực suốt đời phụng sự quốc gia, chuyên dụng cho quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và tăng trưởng quốc gia, bảo vệ cứng cáp nền độc lập dân tộc, vì 1 Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
B/ Phần thứ 2: Tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc trong công đoạn ngày nay.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mệnh dân tộc đã đạt nhiều kỳ tích chói lọi, làm nên Cách mệnh tháng 8, khai sinh nền độc lập, mở ra thời đại mới, kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự chọn lọc trục đường cách mệnh của Đảng và dân tộc ta là đúng mực, thích hợp quy luật khách quan, thực tế quốc gia và xu thế tăng trưởng của thời đại. Điều này đã được Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Quốc gia đã đạt được những thành quả lớn mập, có ý nghĩa lịch sử, tăng trưởng mạnh bạo, toàn diện so với những 5 trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống quần chúng được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và ý thức. Quốc gia ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.
Trước bối cảnh tình hình toàn cầu “tiếp diễn có nhiều chỉnh sửa rất nhanh, phức tạp, khó lường”, Đảng ta xác định phải tiếp diễn tăng mạnh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh, tăng lên ý thức yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng góp sức, tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc của các ngành ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần tiến hành chiến thắng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mệnh trong các công đoạn lịch sử.
Để việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng đến đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần làm tốt 3 nội dung: Học tập, tuân theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, tiến hành hiệu quả các biện pháp sau:
1 là, cần nhận thức thâm thúy, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Coi đây là công tác thường xuyên, chẳng thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên.
Hai là, các ngành ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động tiến hành nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị.
Ba là, tăng mạnh tuyên truyền, di chuyển nhân dân quần chúng tham dự các phong trào thi đua yêu nước, hấp dẫn sự vào cuộc của toàn xã hội.
4 là, nêu cao phận sự nêu gương trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
5 là, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mệnh thích hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, đoàn luyện, nêu cao khả năng chính trị, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, tăng lên tinh thần tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “đoàn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.
6 là, tiếp diễn đổi mới, tăng lên chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, áp dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ đề nghị của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia trong tình hình mới, theo hướng khoa học, thông minh, tiên tiến và gắn lý luận với thực tế, thích hợp với từng nhân vật.
7 là, tăng lên tính khoa học, tính đấu tranh trong tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch, thời cơ chính trị.
8 là, coi trọng công việc rà soát, giám sát.
Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc là sự áp dụng và tăng trưởng thông minh tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh ngày nay, phục vụ đề nghị thực tế tăng trưởng quốc gia, ước muốn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc tăng mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới quốc gia, vì tiêu chí “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, tân tiến”
C / Liên hệ việc tiến hành các nội dung căn bản ấy gắn với tác dụng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân?
Sau lúc được học tập bồi dưỡng về chuyên đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc”, tiến hành tốt chuyên đề là việc làm thiết thực để mỗi cơ quan, đơn vị, tư nhân phát huy cao độ tinh thần, phận sự, ý thức góp sức, lao động thông minh, phục sự Quốc gia, phục sự dân tộc, chuyên dụng cho quần chúng, tiếp diễn tăng trưởng sự nghiệp cách mệnh nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng quốc gia càng ngày càng phồn vinh, hạnh phúc đạt tiêu chí “biến thành nước tăng trưởng, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trường THPT Bảo Lộc và bản thân tôi đã, đang và tiếp diễn làm những việc sau:
1. Về phía nhà trường:
– Nhận thức thâm thúy, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Coi đây là công tác thường xuyên, chẳng thể thiếu đối với mỗi cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trong nhà trường. Cho nên trường THPT Bảo Lộc đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trong nhà trường tham dự các khóa học bồi dưỡng chính trị, các cuộc thi đua học tập và tuân theo tấm gương của Bác.
– Liên kết chặt chẽ giữa học tập với giảng dạy, tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong tiến hành nhiệm vụ của nhà trường.
– Khen thưởng, khích lệ kịp thời cho cán bộ, thầy cô giáo , người lao động viên đạt thành quả hoàn hảo qua các đợt thi đua trong 5 học.
2. Về phía bản thân:
Là 1 thầy cô giáo tôi sẽ:
– Hăng hái tham dự đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị do nhà trường và chính quyền địa phương tổ chức.
– Hăng hái tự mày mò thêm về cuộc đời hoạt động của Bác .
– Không dừng học tập, tu dưỡng, đoàn luyện và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác.
– Nhận thức thâm thúy và tự giác tiến hành phận sự, phận sự của bản thân luôn nhiệt huyết với nghề nghiệp, luôn có tinh thần trong học tập để tăng lên hiểu biêt cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần giữ giàng phẩm giá uy tín danh dự của nhà giáo.
– Nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng tăng trưởng của bản thân, tiến hành tốt phận sự của người thầy cô giáo.
– Trong các bài học có thể lồng ghép được, tôi xoành xoạch liên kết giữa dạy tri thức chuyên môn với giáo dục cho học trò học tập và tuân theo tấm gương của Bác để biến thành người có tinh thần phận sự trong xây dựng và bảo vệ Quốc gia.
ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI
1. Tại sao thầy ko dùng từ ” Đôi điều căn dặn” nhưng mà dùng “Đôi điều bàn bạc”. Vì “Con hơn cha là nhà có phúc”. Học trò có tâm hồn cao đẹp, có trí óc nhìn xa, trông rộng hơn giáo viên của mình thì quốc gia mới trường tồn và tăng trưởng.
2. Đề nghị HS ngồi học nghiêm chỉnh mà bộ mặt vẫn tầm thường. Ghi chép bài đầy đủ vì có bản lĩnh thầy chấm vở.
Tham gia phát biểu quan điểm xây dựng bài 1 cách niềm nở, trình bày bằng việc giơ tay 1 cách dũng mãnh kèm theo 1 nụ cười như 1 bông hoa dễ nhìn. Nếu đáp ứng được những vấn đề có tính tư duy sẽ được khen thưởng mập ( được chào đón bằng 1 tràng pháo tay rộn ràng kèm theo 1 điểm số cao).
3. Thầy, cô giáo là những người tiến hành nhiệm vụ trọng đại của quốc gia, là người đi xây dựng nên những con người có tâm hồn cao đẹp, có trí óc nhìn xa trông rộng, có khả năng kiên trì để xây dựng và bảo vệ quốc gia.
Thầy nghĩ rằng, có 2 cách bảo vệ quốc gia.:
– 1 là: Xây dựng hình ảnh con người Việt Nam rất đẹp ( có lòng tự tôn , khả năng , nghị lực , nhân từ , cầu tiến ) để 1 lực lượng nào ấy đụng tới Việt Nam là đụng tới con tim của toàn cầu.
– Hai là: Tăng mạnh tiềm lực quốc phòng.
Vì thế, thầy mong rằng học trò nào có cái “đầu lớn” thì đi vào ngành Công nghệ Quốc phòng để chế tác các thiết bị phòng ngự quốc gia từ xa, bảo vệ quốc gia, bảo vệ “Em yêu”. Học trò nào ko có bản lĩnh đoạt được Công nghệ Quốc phòng thì nên nâng niu những người có bản lĩnh đoạt được Công nghệ Quốc phòng, vì nhờ có họ chúng ta mới có được cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Nâng niu bằng cách nào? Theo thầy, chúng ta phải biết ghi nhớ họ trong lòng và sống làm sao cho tốt hơn.
Sống tốt là:
– Thi đua lập thành quả chứ ko nên đua ganh
– Giúp đỡ mọi người theo bản lĩnh của mình
– Chuẩn bị bỏ dở cho nhau lúc đã thấy rõ lầm lỗi.
Ấy là ý của thầy, các con thấy có được ko?
Tôi nghĩ rằng trong bài viết trên :Tăng mạnh tiềm lực quốc phòng là ý chí tự lực tự cường. Xây dựng hình ảnh con người Việt Nam rất đẹp là sức mạnh nội lực về ý thức nên ấy cũng là ý chí tự lực tự cường .
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Sky Park Residence VN.

Tagsbài dự thi Bài thu hoạch

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #chính #trị #về #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

Bài thu hoạch học và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đợt sinh hoạt chính trị hè là khoảng thời kì quan trọng để các giáo viên tăng lên tinh thần, phận sự, ý thức góp sức, lao động thông minh, phụng sự sự Quốc gia, chuyên dụng cho quần chúng. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để mỗi 1 cán bộ, thầy cô giáo xây dựng kế hoạch hành động và tiến hành chiến thắng nhiệm vụ 5 học 2021-2022. Sau đây là nội dung cụ thể bài thu hoạch chính trị hè 2021 dành cho thầy cô giáo, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Bài thu hoạch chính trị hè 2021 Đà Nẵng

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021

Câu hỏi : Hãy nêu những nội dung căn bản của tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc. Đồng đội hãy liên hệ việc tiến hành các nội dung căn bản ấy gắn với tác dụng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân?

Bài làm

A / Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc.

Qua việt tự mày mò về Bác liên kết với việc học tập chính trị đầu 5 tôi nhận thấy :Tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc được trình bày 1 cách tổng quát qua câu nói của Bác là : “Không có gì quí hơn độc lập tự do” .

Dưới đây là chi tiết hóa câu nói trên .

1 . Những nội dung căn bản của tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Thứ nhất, ý chí tự lực, tự cường là ko dựa dẫm vào lực lượng bên ngoài, có ý kiến độc lập trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: yếu tố mang tính quyết định của cách mệnh giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc. Cách mệnh ở các nước thực dân địa (trong ấy có Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành chiến thắng, ko dựa dẫm việc cách mệnh ở chính quốc có chiến thắng hay ko.

Thứ 2, ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và ý thức dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trắng trong: Nêu cao ý thức “đem sức ta nhưng mà tự giải phóng cho ta” mà “phải củng cố tình kết đoàn hữu hảo giữa quần chúng ta và quần chúng các nước bạn, quần chúng Pháp, quần chúng yêu chuộng hòa bình toàn cầu”

Thứ 3, ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, sẵn sàng mọi mặt các điều kiện của cách mệnh.

Thứ tư, ý chí tự lực, tự cường là đặc thù chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng: Cách mệnh là sự nghiệp của nhân dân quần chúng. Muốn vậy, nhân dân quần chúng phải được di chuyển, đoàn luyện và tổ chức nhằm huy động, tập trung, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của mọi lực lượng nhân dân trên cùng 1 chiến trường, trở thành sức mạnh của nhân dân thành sức mạnh cách mệnh.

Thứ 5, ý chí tự lực, tự cường là nỗ lực bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc

2/ Những nội dung căn bản trong tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc

Thứ nhất, xây dựng, tăng trưởng quốc gia giàu mạnh, cường thịnh, tăng lên dân trí, bồi dưỡng thiên tài: từ những ngày đầu tranh đấu cách mệnh tới tận trước khi đi xa, Bác luôn coi trọng thiên tài, mong muốn xây dựng quốc gia hùng cường: “Toàn Đảng, toàn dân ta kết đoàn cố gắng, xây dựng 1 nước Việt Nam hoà bình, hợp nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mệnh toàn cầu”.

Thứ 2, tiến hành khát vọng quốc gia giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng cơ chế mới, mưu cầu hạnh phúc, no đủ cho quần chúng.

Thứ 3, xây dựng nền móng kinh tế cứng cáp, tiến hành 1 cách có kế hoạch vớỉ sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

Thứ tư, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chế độ mở cửa, quyến rũ đầu cơ nước ngoài.

Thứ 5, luôn xuất hành từ cảnh ngộ chi tiết của quốc gia, áp dụng thông minh lý luận vào thực tế để đưa ra những ý kiến, chủ trương thích hợp; ko giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác

Có thể khẳng định, những hướng dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh có trị giá chỉ huy thực tế và nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng và tăng trưởng quốc gia theo trục đường của chủ nghĩa xã hội, biến thành cơ sở, nền móng tư tưởng đặc thù quan trọng để Đảng đổi mới tư duy lý luận, nắm bắt thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi mới tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và chỉ đạo sự nghiệp đổi mới trong các công đoạn cách mệnh để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay.

Ý chí, khát vọng độc lập của Quốc gia, hạnh phúc cho quần chúng, hùng cường cho dân tộc và tấm kiểu mẫu mực suốt đời phụng sự quốc gia, chuyên dụng cho quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và tăng trưởng quốc gia, bảo vệ cứng cáp nền độc lập dân tộc, vì 1 Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

B/ Phần thứ 2: Tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc trong công đoạn ngày nay.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mệnh dân tộc đã đạt nhiều kỳ tích chói lọi, làm nên Cách mệnh tháng 8, khai sinh nền độc lập, mở ra thời đại mới, kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự chọn lọc trục đường cách mệnh của Đảng và dân tộc ta là đúng mực, thích hợp quy luật khách quan, thực tế quốc gia và xu thế tăng trưởng của thời đại. Điều này đã được Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Quốc gia đã đạt được những thành quả lớn mập, có ý nghĩa lịch sử, tăng trưởng mạnh bạo, toàn diện so với những 5 trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống quần chúng được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và ý thức. Quốc gia ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.

Trước bối cảnh tình hình toàn cầu “tiếp diễn có nhiều chỉnh sửa rất nhanh, phức tạp, khó lường”, Đảng ta xác định phải tiếp diễn tăng mạnh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh, tăng lên ý thức yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng góp sức, tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc của các ngành ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần tiến hành chiến thắng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mệnh trong các công đoạn lịch sử.

Để việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng đến đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần làm tốt 3 nội dung: Học tập, tuân theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, tiến hành hiệu quả các biện pháp sau:

1 là, cần nhận thức thâm thúy, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Coi đây là công tác thường xuyên, chẳng thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Hai là, các ngành ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động tiến hành nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị.

Ba là, tăng mạnh tuyên truyền, di chuyển nhân dân quần chúng tham dự các phong trào thi đua yêu nước, hấp dẫn sự vào cuộc của toàn xã hội.

4 là, nêu cao phận sự nêu gương trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

5 là, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mệnh thích hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, đoàn luyện, nêu cao khả năng chính trị, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, tăng lên tinh thần tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “đoàn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

6 là, tiếp diễn đổi mới, tăng lên chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, áp dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ đề nghị của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia trong tình hình mới, theo hướng khoa học, thông minh, tiên tiến và gắn lý luận với thực tế, thích hợp với từng nhân vật.

7 là, tăng lên tính khoa học, tính đấu tranh trong tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch, thời cơ chính trị.

8 là, coi trọng công việc rà soát, giám sát.

Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc là sự áp dụng và tăng trưởng thông minh tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh ngày nay, phục vụ đề nghị thực tế tăng trưởng quốc gia, ước muốn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc tăng mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới quốc gia, vì tiêu chí “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, tân tiến”

C / Liên hệ việc tiến hành các nội dung căn bản ấy gắn với tác dụng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân?

Sau lúc được học tập bồi dưỡng về chuyên đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc”, tiến hành tốt chuyên đề là việc làm thiết thực để mỗi cơ quan, đơn vị, tư nhân phát huy cao độ tinh thần, phận sự, ý thức góp sức, lao động thông minh, phục sự Quốc gia, phục sự dân tộc, chuyên dụng cho quần chúng, tiếp diễn tăng trưởng sự nghiệp cách mệnh nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng quốc gia càng ngày càng phồn vinh, hạnh phúc đạt tiêu chí “biến thành nước tăng trưởng, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trường THPT Bảo Lộc và bản thân tôi đã, đang và tiếp diễn làm những việc sau:

1. Về phía nhà trường:

– Nhận thức thâm thúy, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Coi đây là công tác thường xuyên, chẳng thể thiếu đối với mỗi cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trong nhà trường. Cho nên trường THPT Bảo Lộc đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trong nhà trường tham dự các khóa học bồi dưỡng chính trị, các cuộc thi đua học tập và tuân theo tấm gương của Bác.

– Liên kết chặt chẽ giữa học tập với giảng dạy, tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong tiến hành nhiệm vụ của nhà trường.

– Khen thưởng, khích lệ kịp thời cho cán bộ, thầy cô giáo , người lao động viên đạt thành quả hoàn hảo qua các đợt thi đua trong 5 học.

2. Về phía bản thân:

Là 1 thầy cô giáo tôi sẽ:

– Hăng hái tham dự đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị do nhà trường và chính quyền địa phương tổ chức.

– Hăng hái tự mày mò thêm về cuộc đời hoạt động của Bác .

– Không dừng học tập, tu dưỡng, đoàn luyện và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác.

– Nhận thức thâm thúy và tự giác tiến hành phận sự, phận sự của bản thân luôn nhiệt huyết với nghề nghiệp, luôn có tinh thần trong học tập để tăng lên hiểu biêt cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần giữ giàng phẩm giá uy tín danh dự của nhà giáo.

– Nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng tăng trưởng của bản thân, tiến hành tốt phận sự của người thầy cô giáo.

– Trong các bài học có thể lồng ghép được, tôi xoành xoạch liên kết giữa dạy tri thức chuyên môn với giáo dục cho học trò học tập và tuân theo tấm gương của Bác để biến thành người có tinh thần phận sự trong xây dựng và bảo vệ Quốc gia.

ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI

1. Tại sao thầy ko dùng từ ” Đôi điều căn dặn” nhưng mà dùng “Đôi điều bàn bạc”. Vì “Con hơn cha là nhà có phúc”. Học trò có tâm hồn cao đẹp, có trí óc nhìn xa, trông rộng hơn giáo viên của mình thì quốc gia mới trường tồn và tăng trưởng.

2. Đề nghị HS ngồi học nghiêm chỉnh mà bộ mặt vẫn tầm thường. Ghi chép bài đầy đủ vì có bản lĩnh thầy chấm vở.

Tham gia phát biểu quan điểm xây dựng bài 1 cách niềm nở, trình bày bằng việc giơ tay 1 cách dũng mãnh kèm theo 1 nụ cười như 1 bông hoa dễ nhìn. Nếu đáp ứng được những vấn đề có tính tư duy sẽ được khen thưởng mập ( được chào đón bằng 1 tràng pháo tay rộn ràng kèm theo 1 điểm số cao).

3. Thầy, cô giáo là những người tiến hành nhiệm vụ trọng đại của quốc gia, là người đi xây dựng nên những con người có tâm hồn cao đẹp, có trí óc nhìn xa trông rộng, có khả năng kiên trì để xây dựng và bảo vệ quốc gia.

Thầy nghĩ rằng, có 2 cách bảo vệ quốc gia.:

– 1 là: Xây dựng hình ảnh con người Việt Nam rất đẹp ( có lòng tự tôn , khả năng , nghị lực , nhân từ , cầu tiến ) để 1 lực lượng nào ấy đụng tới Việt Nam là đụng tới con tim của toàn cầu.

– Hai là: Tăng mạnh tiềm lực quốc phòng.

Vì thế, thầy mong rằng học trò nào có cái “đầu lớn” thì đi vào ngành Công nghệ Quốc phòng để chế tác các thiết bị phòng ngự quốc gia từ xa, bảo vệ quốc gia, bảo vệ “Em yêu”. Học trò nào ko có bản lĩnh đoạt được Công nghệ Quốc phòng thì nên nâng niu những người có bản lĩnh đoạt được Công nghệ Quốc phòng, vì nhờ có họ chúng ta mới có được cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Nâng niu bằng cách nào? Theo thầy, chúng ta phải biết ghi nhớ họ trong lòng và sống làm sao cho tốt hơn.

Sống tốt là:

– Thi đua lập thành quả chứ ko nên đua ganh

– Giúp đỡ mọi người theo bản lĩnh của mình

– Chuẩn bị bỏ dở cho nhau lúc đã thấy rõ lầm lỗi.

Ấy là ý của thầy, các con thấy có được ko?

Tôi nghĩ rằng trong bài viết trên :Tăng mạnh tiềm lực quốc phòng là ý chí tự lực tự cường. Xây dựng hình ảnh con người Việt Nam rất đẹp là sức mạnh nội lực về ý thức nên ấy cũng là ý chí tự lực tự cường .

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Sky Park Residence VN.

Xem thêm thông tin Bài thu hoạch chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch chính trị về học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch học và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đợt sinh hoạt chính trị hè là khoảng thời kì quan trọng để các giáo viên tăng lên tinh thần, phận sự, ý thức góp sức, lao động thông minh, phụng sự sự Quốc gia, chuyên dụng cho quần chúng. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để mỗi 1 cán bộ, thầy cô giáo xây dựng kế hoạch hành động và tiến hành chiến thắng nhiệm vụ 5 học 2021-2022. Sau đây là nội dung cụ thể bài thu hoạch chính trị hè 2021 dành cho thầy cô giáo, mời các bạn cùng tham khảo.

Bài thu hoạch chính trị hè 2021 Đà Nẵng

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021
Câu hỏi : Hãy nêu những nội dung căn bản của tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc. Đồng đội hãy liên hệ việc tiến hành các nội dung căn bản ấy gắn với tác dụng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân?
Bài làm
A / Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc.
Qua việt tự mày mò về Bác liên kết với việc học tập chính trị đầu 5 tôi nhận thấy :Tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc được trình bày 1 cách tổng quát qua câu nói của Bác là : “Không có gì quí hơn độc lập tự do” .
Dưới đây là chi tiết hóa câu nói trên .
1 . Những nội dung căn bản của tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường
Thứ nhất, ý chí tự lực, tự cường là ko dựa dẫm vào lực lượng bên ngoài, có ý kiến độc lập trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: yếu tố mang tính quyết định của cách mệnh giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc. Cách mệnh ở các nước thực dân địa (trong ấy có Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành chiến thắng, ko dựa dẫm việc cách mệnh ở chính quốc có chiến thắng hay ko.
Thứ 2, ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và ý thức dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trắng trong: Nêu cao ý thức “đem sức ta nhưng mà tự giải phóng cho ta” mà “phải củng cố tình kết đoàn hữu hảo giữa quần chúng ta và quần chúng các nước bạn, quần chúng Pháp, quần chúng yêu chuộng hòa bình toàn cầu”
Thứ 3, ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, sẵn sàng mọi mặt các điều kiện của cách mệnh.
Thứ tư, ý chí tự lực, tự cường là đặc thù chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng: Cách mệnh là sự nghiệp của nhân dân quần chúng. Muốn vậy, nhân dân quần chúng phải được di chuyển, đoàn luyện và tổ chức nhằm huy động, tập trung, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của mọi lực lượng nhân dân trên cùng 1 chiến trường, trở thành sức mạnh của nhân dân thành sức mạnh cách mệnh.
Thứ 5, ý chí tự lực, tự cường là nỗ lực bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc
2/ Những nội dung căn bản trong tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc
Thứ nhất, xây dựng, tăng trưởng quốc gia giàu mạnh, cường thịnh, tăng lên dân trí, bồi dưỡng thiên tài: từ những ngày đầu tranh đấu cách mệnh tới tận trước khi đi xa, Bác luôn coi trọng thiên tài, mong muốn xây dựng quốc gia hùng cường: “Toàn Đảng, toàn dân ta kết đoàn cố gắng, xây dựng 1 nước Việt Nam hoà bình, hợp nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mệnh toàn cầu”.
Thứ 2, tiến hành khát vọng quốc gia giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng cơ chế mới, mưu cầu hạnh phúc, no đủ cho quần chúng.
Thứ 3, xây dựng nền móng kinh tế cứng cáp, tiến hành 1 cách có kế hoạch vớỉ sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.
Thứ tư, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chế độ mở cửa, quyến rũ đầu cơ nước ngoài.
Thứ 5, luôn xuất hành từ cảnh ngộ chi tiết của quốc gia, áp dụng thông minh lý luận vào thực tế để đưa ra những ý kiến, chủ trương thích hợp; ko giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác
Có thể khẳng định, những hướng dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh có trị giá chỉ huy thực tế và nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng và tăng trưởng quốc gia theo trục đường của chủ nghĩa xã hội, biến thành cơ sở, nền móng tư tưởng đặc thù quan trọng để Đảng đổi mới tư duy lý luận, nắm bắt thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi mới tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và chỉ đạo sự nghiệp đổi mới trong các công đoạn cách mệnh để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay.
Ý chí, khát vọng độc lập của Quốc gia, hạnh phúc cho quần chúng, hùng cường cho dân tộc và tấm kiểu mẫu mực suốt đời phụng sự quốc gia, chuyên dụng cho quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và tăng trưởng quốc gia, bảo vệ cứng cáp nền độc lập dân tộc, vì 1 Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
B/ Phần thứ 2: Tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc trong công đoạn ngày nay.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mệnh dân tộc đã đạt nhiều kỳ tích chói lọi, làm nên Cách mệnh tháng 8, khai sinh nền độc lập, mở ra thời đại mới, kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự chọn lọc trục đường cách mệnh của Đảng và dân tộc ta là đúng mực, thích hợp quy luật khách quan, thực tế quốc gia và xu thế tăng trưởng của thời đại. Điều này đã được Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Quốc gia đã đạt được những thành quả lớn mập, có ý nghĩa lịch sử, tăng trưởng mạnh bạo, toàn diện so với những 5 trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống quần chúng được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và ý thức. Quốc gia ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.
Trước bối cảnh tình hình toàn cầu “tiếp diễn có nhiều chỉnh sửa rất nhanh, phức tạp, khó lường”, Đảng ta xác định phải tiếp diễn tăng mạnh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh, tăng lên ý thức yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng góp sức, tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc của các ngành ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần tiến hành chiến thắng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mệnh trong các công đoạn lịch sử.
Để việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng đến đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần làm tốt 3 nội dung: Học tập, tuân theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, tiến hành hiệu quả các biện pháp sau:
1 là, cần nhận thức thâm thúy, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Coi đây là công tác thường xuyên, chẳng thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên.
Hai là, các ngành ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động tiến hành nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị.
Ba là, tăng mạnh tuyên truyền, di chuyển nhân dân quần chúng tham dự các phong trào thi đua yêu nước, hấp dẫn sự vào cuộc của toàn xã hội.
4 là, nêu cao phận sự nêu gương trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
5 là, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mệnh thích hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, đoàn luyện, nêu cao khả năng chính trị, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, tăng lên tinh thần tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “đoàn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.
6 là, tiếp diễn đổi mới, tăng lên chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, áp dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ đề nghị của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia trong tình hình mới, theo hướng khoa học, thông minh, tiên tiến và gắn lý luận với thực tế, thích hợp với từng nhân vật.
7 là, tăng lên tính khoa học, tính đấu tranh trong tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch, thời cơ chính trị.
8 là, coi trọng công việc rà soát, giám sát.
Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc là sự áp dụng và tăng trưởng thông minh tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh ngày nay, phục vụ đề nghị thực tế tăng trưởng quốc gia, ước muốn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc tăng mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới quốc gia, vì tiêu chí “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, tân tiến”
C / Liên hệ việc tiến hành các nội dung căn bản ấy gắn với tác dụng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân?
Sau lúc được học tập bồi dưỡng về chuyên đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng tăng trưởng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc”, tiến hành tốt chuyên đề là việc làm thiết thực để mỗi cơ quan, đơn vị, tư nhân phát huy cao độ tinh thần, phận sự, ý thức góp sức, lao động thông minh, phục sự Quốc gia, phục sự dân tộc, chuyên dụng cho quần chúng, tiếp diễn tăng trưởng sự nghiệp cách mệnh nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng quốc gia càng ngày càng phồn vinh, hạnh phúc đạt tiêu chí “biến thành nước tăng trưởng, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trường THPT Bảo Lộc và bản thân tôi đã, đang và tiếp diễn làm những việc sau:
1. Về phía nhà trường:
– Nhận thức thâm thúy, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Coi đây là công tác thường xuyên, chẳng thể thiếu đối với mỗi cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trong nhà trường. Cho nên trường THPT Bảo Lộc đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trong nhà trường tham dự các khóa học bồi dưỡng chính trị, các cuộc thi đua học tập và tuân theo tấm gương của Bác.
– Liên kết chặt chẽ giữa học tập với giảng dạy, tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong tiến hành nhiệm vụ của nhà trường.
– Khen thưởng, khích lệ kịp thời cho cán bộ, thầy cô giáo , người lao động viên đạt thành quả hoàn hảo qua các đợt thi đua trong 5 học.
2. Về phía bản thân:
Là 1 thầy cô giáo tôi sẽ:
– Hăng hái tham dự đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị do nhà trường và chính quyền địa phương tổ chức.
– Hăng hái tự mày mò thêm về cuộc đời hoạt động của Bác .
– Không dừng học tập, tu dưỡng, đoàn luyện và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác.
– Nhận thức thâm thúy và tự giác tiến hành phận sự, phận sự của bản thân luôn nhiệt huyết với nghề nghiệp, luôn có tinh thần trong học tập để tăng lên hiểu biêt cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần giữ giàng phẩm giá uy tín danh dự của nhà giáo.
– Nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng tăng trưởng của bản thân, tiến hành tốt phận sự của người thầy cô giáo.
– Trong các bài học có thể lồng ghép được, tôi xoành xoạch liên kết giữa dạy tri thức chuyên môn với giáo dục cho học trò học tập và tuân theo tấm gương của Bác để biến thành người có tinh thần phận sự trong xây dựng và bảo vệ Quốc gia.
ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI
1. Tại sao thầy ko dùng từ ” Đôi điều căn dặn” nhưng mà dùng “Đôi điều bàn bạc”. Vì “Con hơn cha là nhà có phúc”. Học trò có tâm hồn cao đẹp, có trí óc nhìn xa, trông rộng hơn giáo viên của mình thì quốc gia mới trường tồn và tăng trưởng.
2. Đề nghị HS ngồi học nghiêm chỉnh mà bộ mặt vẫn tầm thường. Ghi chép bài đầy đủ vì có bản lĩnh thầy chấm vở.
Tham gia phát biểu quan điểm xây dựng bài 1 cách niềm nở, trình bày bằng việc giơ tay 1 cách dũng mãnh kèm theo 1 nụ cười như 1 bông hoa dễ nhìn. Nếu đáp ứng được những vấn đề có tính tư duy sẽ được khen thưởng mập ( được chào đón bằng 1 tràng pháo tay rộn ràng kèm theo 1 điểm số cao).
3. Thầy, cô giáo là những người tiến hành nhiệm vụ trọng đại của quốc gia, là người đi xây dựng nên những con người có tâm hồn cao đẹp, có trí óc nhìn xa trông rộng, có khả năng kiên trì để xây dựng và bảo vệ quốc gia.
Thầy nghĩ rằng, có 2 cách bảo vệ quốc gia.:
– 1 là: Xây dựng hình ảnh con người Việt Nam rất đẹp ( có lòng tự tôn , khả năng , nghị lực , nhân từ , cầu tiến ) để 1 lực lượng nào ấy đụng tới Việt Nam là đụng tới con tim của toàn cầu.
– Hai là: Tăng mạnh tiềm lực quốc phòng.
Vì thế, thầy mong rằng học trò nào có cái “đầu lớn” thì đi vào ngành Công nghệ Quốc phòng để chế tác các thiết bị phòng ngự quốc gia từ xa, bảo vệ quốc gia, bảo vệ “Em yêu”. Học trò nào ko có bản lĩnh đoạt được Công nghệ Quốc phòng thì nên nâng niu những người có bản lĩnh đoạt được Công nghệ Quốc phòng, vì nhờ có họ chúng ta mới có được cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Nâng niu bằng cách nào? Theo thầy, chúng ta phải biết ghi nhớ họ trong lòng và sống làm sao cho tốt hơn.
Sống tốt là:
– Thi đua lập thành quả chứ ko nên đua ganh
– Giúp đỡ mọi người theo bản lĩnh của mình
– Chuẩn bị bỏ dở cho nhau lúc đã thấy rõ lầm lỗi.
Ấy là ý của thầy, các con thấy có được ko?
Tôi nghĩ rằng trong bài viết trên :Tăng mạnh tiềm lực quốc phòng là ý chí tự lực tự cường. Xây dựng hình ảnh con người Việt Nam rất đẹp là sức mạnh nội lực về ý thức nên ấy cũng là ý chí tự lực tự cường .
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Sky Park Residence VN.

Tagsbài dự thi Bài thu hoạch

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #chính #trị #về #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

#Bài #thu #hoạch #chính #trị #về #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

Sky Park Residence

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button