Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Nội Dung Bài Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản cơ sở vật chất trường học. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được dùng vào các dịp cuối năm học, nghỉ hè.
Nội dung trong mẫu biên bản bàn giao cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Vậy dưới đây là mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học mời các bạn cùng tải tại đây.
Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

PHÒNG GD&ĐT …………….
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số……/BB – …………..

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC 20…- 20…
Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………..
Địa điểm: ………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự: 1……………………….. – BT Chi bộ- Hiệu trưởng;
2. ………………………. Phó BT Chi bộ- P. Hiệu trưởng ;
3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;
5. ………………………..- Nhân viên bảo vệ .
A. Nội dung:
Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 20….– 20….
* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định :
– Gồm : ….phòng học, trong đó có …phòng học nhà …tầng và … phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).
– Các phòng còn lại như sau:
+ Phòng làm việc của hội đồng …. phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ….phòng Thư viện + ….thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo.)
+ …..phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ………Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ……. nhà công vụ với ….phòng ở và ……. nhà vệ sinh.
+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.
+ ….. bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.
B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:
1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.
2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.
4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)
Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.
Biên bản kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng …năm 20…./.
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA BÀN GIAO

NHÂN VIÊN BẢO VỆ
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất của trường là biểu mẫu được lập ra để lập hồ sơ, xác nhận việc bàn giao cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường. Cuối năm học và trong thời gian nghỉ hè thường sử dụng mẫu biên bản họp bàn giao cơ sở vật chất lớp học.

Nội dung của mẫu tổng hợp bàn giao cần làm rõ thông tin các bên bàn giao, nội dung bàn giao và trách nhiệm của mỗi bên. Tài sản được chuyển giao phải được xác định giá trị chính xác theo dõi trên sổ kế toán và được đánh giá lại giá trị thực tế theo cơ sở giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Dưới đây là mẫu Biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học, bạn có thể tải về tại đây.

Thư bàn giao cơ sở vật chất trường học mẫu

Bộ Giáo dục và Đào tạo ………….

Trường học……………………

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

Không … / BB—— ………… ..

…….., ngày tháng năm…

Báo cáo

Xử lý cơ sở vật chất trường học cho nhân viên an ninh trong năm học 20… -20…

Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………………………….

nơi: ………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự: 1 ………… .. – BCH – Hiệu trưởng;

2. ………………………………. Phó Bí thư Đảng đoàn – P. Hiệu trưởng;

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp;

4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất trường học;

5. ………… ..- Bảo mật.

1. Nội dung:

Bàn giao cơ sở vật chất của trường cho nhân viên bảo vệ trong suốt mùa hè của năm học 20…. – 20….

* Danh mục tài sản cố định và tình trạng:

– Gồm: … phòng học, trong đó có … nhà … … phòng học ở tầng 1 và … phòng học ở dãy nhà cấp 4. (Tình trạng phòng học và các tài sản như biên bản bàn giao).

Các phòng còn lại như sau:

+ Hội thảo của Hội đồng…. Phòng: (Tài sản trong phòng có biên bản đính kèm).

+ …. Thư viện + …. Thiết bị: Chứa toàn bộ sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy học (có biên bản họp.)

+ …. Phòng tin học. (Biên bản họp được đính kèm tài sản trong phòng).

+ ………… Phòng thu của Hiệu trưởng và P. Hiệu trưởng. (Biên bản họp được đính kèm tài sản trong phòng).

+…. Nhà ở công vụ với… phòng và…. Phòng vệ sinh.

+ Khuôn viên trường gồm cây cảnh và hệ thống băng rôn.

+ ….. chìa khóa các phòng trên giao cho bác bảo vệ.

B. Yêu cầu về hiệu suất của nhân viên bảo vệ:

1. Quản lý, bảo quản các tài sản trên trong thời gian nghỉ hè để tiếp tục sử dụng vào năm học mới.

2. Dán kín các cửa ra vào và cửa sổ. Cắt bỏ cầu truyền dẫn đến các lớp học trong các tòa nhà tầng bốn và tầng hai để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

3. Nếu có tình huống phát sinh phải báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.

4. Nếu tài sản của trường bị mất mát, hư hỏng thì nhân viên bảo vệ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

5. Trong thời gian nghỉ hè, nhà trường bố trí CBQL, NV trực theo thời gian cụ thể kèm theo. )

Biên bản cuộc họp phải được lập ba lần và có hiệu lực như nhau khi được sự đồng ý của tất cả các thành viên tham gia.

Biên bản kết thúc vào hồi … giờ …, ngày … tháng … năm 20 …. /.

Đại hội Đảng

bảo vệ

(Ký và ghi rõ họ tên)

chủ yếu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Ủy ban Giám sát

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm thông tin Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản cơ sở vật chất trường học. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được dùng vào các dịp cuối năm học, nghỉ hè.
Nội dung trong mẫu biên bản bàn giao cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Vậy dưới đây là mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học mời các bạn cùng tải tại đây.
Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

PHÒNG GD&ĐT …………….
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số……/BB – …………..

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC 20…- 20…
Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………..
Địa điểm: ………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự: 1……………………….. – BT Chi bộ- Hiệu trưởng;
2. ………………………. Phó BT Chi bộ- P. Hiệu trưởng ;
3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;
5. ………………………..- Nhân viên bảo vệ .
A. Nội dung:
Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 20….– 20….
* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định :
– Gồm : ….phòng học, trong đó có …phòng học nhà …tầng và … phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).
– Các phòng còn lại như sau:
+ Phòng làm việc của hội đồng …. phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ….phòng Thư viện + ….thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo.)
+ …..phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ………Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ……. nhà công vụ với ….phòng ở và ……. nhà vệ sinh.
+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.
+ ….. bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.
B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:
1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.
2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.
4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)
Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.
Biên bản kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng …năm 20…./.
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA BÀN GIAO

NHÂN VIÊN BẢO VỆ
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button