Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Nội Dung Bài Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel bao gồm các mẫu: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, Danh sách chi kinh phí, Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí… được trình bày dưới dạng Excel giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc làm thủ tục xin hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

2. Danh sách chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

3. Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

4. Thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà
– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.
– Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.
– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.
Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.
– Thời hạn giải quyết:
+ Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Biểu #mẫu #nhận #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #theo #Quyết #định #Excel

Mẫu Hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel bao gồm các bảng sau: Danh sách nhân viên xin Hỗ trợ tiền thuê nhà, Bảng kê chi phí, Bảng kê chi phí chưa thực hiện… như hình dưới đây. Định dạng Excel giúp các doanh nghiệp dễ dàng đăng ký tuyển dụng nhân viên của các công ty hỗ trợ cho thuê. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà

2. Danh sách các khoản phí hỗ trợ tiền thuê nhà

Mẫu đơn đăng ký hỗ trợ cho thuê

3. Danh sách các chi phí hỗ trợ cho thuê chưa thực hiện

 Danh sách các chi phí hỗ trợ cho thuê chưa thực hiện

4. Thủ tục để nhân viên được hỗ trợ tiền thuê nhà

– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin quy định tại Điều 4 (1) Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg gửi doanh nghiệp để tổng hợp.

– Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 2 theo yêu cầu của người lao động và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.

Nếu có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành thẩm định đối tượng và điều kiện hỗ trợ quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn 02 ngày làm việc.

—— Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo Biểu số 2 và xác nhận người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực của thông tin người lao động quy định tại Điều 4, Khoản 2 và 3 Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg.

Doanh nghiệp sẽ thống kê những người lao động thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận trợ cấp một lần cho 2 tháng hoặc 3 tháng.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Theo quy định, doanh nghiệp nộp hồ sơ lưu trữ tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ yêu cầu hỗ trợ 2 tháng hoặc 3 tháng.

– Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 15 tháng 8 năm 2022.

– Thời hạn giải quyết:

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét đầy đủ hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí, đồng thời hướng dẫn việc thực hiện trợ cấp.

Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp trả lương cho người lao động.

Mời các bạn đọc thêm Thủ tục hành chính Trong dự án biểu mẫu Làm hài lòng.

Xem thêm thông tin Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel bao gồm các mẫu: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, Danh sách chi kinh phí, Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí… được trình bày dưới dạng Excel giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc làm thủ tục xin hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

2. Danh sách chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

3. Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

4. Thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà
– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.
– Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.
– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.
Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.
– Thời hạn giải quyết:
+ Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Biểu #mẫu #nhận #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #theo #Quyết #định #Excel

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Biểu #mẫu #nhận #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #theo #Quyết #định #Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button