Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Nội Dung Bài Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 có đáp án kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo cho học sinh của mình.
Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2, còn giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 đạt kết quả cao. Bên cạnh môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2:
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

1. s _ _ s _ w

2. d _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. s _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read and circle the correct answer
My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.
1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.
4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites
5. Mark and his brother are skating/ skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./
_______________________________________________
2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./
_______________________________________________
3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./
_______________________________________________
4. these/ her/ Are/ dress/ ?/
_______________________________________________
5. is/ my/ This/ grandpa/ ./
_______________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer
1. Hanoi is near Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy
4. Mark’s sisters are cycling kites
5. Mark and his brother are skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The ball is in the goal.
2. My mother is in the living room.
3. I go to school by motorbike.
4. Are these her dress?
5. This is my grandpa.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the words

1. _ o _ u r _

2. g _ _ _ e s

3. t _ _ t

4. s _ o _ t s

5. g r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. rainbow

2.

B. shoes

3.

C. cake

4.

D. zebra

III. Reorder these words to have correct sentences
1. number/ it/ What/ is/ ?/
_________________________________________
2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/
_________________________________________
3. the/ What/ shirts/ are/ ?/
_________________________________________
4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./
_________________________________________
5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./
_________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
Câu 1

1. yogurt

2. grapes

3. tent

4. shorts

5. grandmother

6. fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3
1. What number is it?
2. How old is your sister?
3. What are the shirts?
4. They’re riding a bike.
5. The cake is on the table.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. b _ _ a n _ s

4. c _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. g _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1.

What is the zebra doing?
__________________________

2.

Where is Mom?
__________________________

3.

How many stars?
__________________________

III. Reorder these words to have correct sentences
1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./
____________________________________________
2. is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./
____________________________________________
3. apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/
____________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. lion

2. coat

3. bananas

4. cookie

5. dress

6. giraffe

II. Look at the pictures and answer the questions
1. The zebra is running
2. Mom is in the kitchen
3. Fifteen stars
III. Reorder these words to have correct sentences
1. The hippo is drinking.
2. She is wearing a T-shirt.
3. I don’t like apples and oranges.
>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #năm #Sách #mới

2021-2022 Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh lớp 5, có đáp án, Giúp các thầy cô giáo nhanh chóng xây dựng Cánh diều, sự kết nối giữa tri thức và cuộc sống, và tầm nhìn sáng tạo của học sinh Bộ đề thi học kì 2 của cuốn sách này.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh gồm 5 đề giúp các em nắm chắc cấu trúc đề kiểm tra, luyện tập cách giải đề thành thạo, chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì 2 đạt điểm cao. Ngoài môn Tiếng Anh, các bạn cũng có thể tham khảo thêm đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 2, mời quý thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2:

2021-2022 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2, sách Chân trời sáng tạo

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021-2022

1. Phù hợp

1. Con mèo ở đâu?

A. Tôi tám tuổi

2. Bạn bao nhiêu tuổi?

B. Cô ấy đang ở trong bếp

3. Bạn đã đến trường như thế nào?

C. Dưới bàn

4. Đây có phải là đôi giày của cô ấy không?

D. Tôi đi bộ đến trường

5. Bà ở đâu?

E. Không, họ không

2. Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các từ

xem hình ảnh và hoàn thành từ

xem hình ảnh và hoàn thành từ

1. s _ _ s _ w

2. d _ n _ ngr _ _ m

3. _ _ k _

xem hình ảnh và hoàn thành từ

xem hình ảnh và hoàn thành từ

xem hình ảnh và hoàn thành từ

4. _ không _ r _

5. s _ _ k _

6. _r_t_e_

3. Đọc và khoanh tròn câu trả lời đúng

Tên tôi là Mark. Tôi sống ở. Nó gần Hải Phòng nhưng xa Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, trời nắng, nhiều mây. Chị em tôi đang đi xe đạp. Anh trai tôi và tôi đang nhảy việc.

1. Hà Nội gần / xa Hải Phòng.

2. Hồ Chí Minh gần / xa Hà Nội

3. Thời tiết hôm nay nắng và nhiều mây / trời trong và gió.

4. Chị em của Mark đi xe đạp / thả diều

5. Mark và anh trai đang trượt băng / nhảy dây.

Bốn.sắp xếp lại những từ này để tạo thành câu có nghĩa

1. the / is / goal / ball / the / in /./

_______________________________________________________

2. Mom / I / in / living room / that / is /./

_______________________________________________________

3. đến / bằng / tôi / xe máy / đi / trường học / ./

_______________________________________________________

4. Những / cô ấy / là / quần áo /? /

_______________________________________________________

5. is / my / this / grandpa /./

_______________________________________________________

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021-2022

1. Phù hợp

1 ℃

2

3. Đơn giản

4. E

5. Loại bỏ

2. Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các từ

1. Bập bênh

2. Phòng ăn

3. Xe đạp

4. đói

5. Vớ

6. Anh

3. Đọc và khoanh tròn câu trả lời đúng

1. Hà Nội là gần Hải Phòng.

2. Thành phố Hồ Chí Minh là Xa từ hà nội

3. Thời tiết là nắng và mây

4. Em gái của Mark là đi xe đạp Diều

5. Mark và anh trai của anh ấy là nhảy qua.

Bốn.sắp xếp lại những từ này để tạo thành câu có nghĩa

1. Bóng ở trong khung thành.

2. Mẹ tôi đang ở phòng khách.

3. Tôi đi xe máy đến trường.

4. Đây có phải là quần áo của cô ấy không?

5. Đây là ông nội của tôi.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 2021-2022 Sách Nối Kiến Thức Với Cuộc Sống

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021-2022

1. Nhìn vào bức tranh và điền các từ

xem hình ảnh

xem hình ảnh

xem hình ảnh

1. _o_your_

2. g _ _ _ es

3. t _ _ t

xem hình ảnh

xem hình ảnh

xem hình ảnh

4. s_o_ts

5. gr _ n _ m _ th _ _

6. _ _ x

2. Phù hợp

Đầu tiên. môn Toán

cầu vồng

2. môn Toán

B. giày

3. môn Toán

C. bánh

4. môn Toán

D. Ngựa vằn

3. Sắp xếp lại các từ để có câu đúng

1. Số / nó / cái gì / là /? /

________________________________________

2./sister/your/is/old/?/

________________________________________

3./what/shirt/is/?/

________________________________________

4. Chúng là /bicycle/riding/a/./

________________________________________

5. cake / the / table / the / on / is /./

________________________________________

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021-2022

Câu hỏi 1

1. Sữa chua

2. Nho

3. Lều

4. Quần đùi

5. Bà nội

6. Cáo

chương 2

1. Đơn giản

2 ℃

3. Loại bỏ

4. Một

câu thứ ba

1. Con số là gì?

2. Em gái của bạn bao nhiêu tuổi?

3. Áo sơ mi là gì?

4. Họ đang đi xe đạp.

5. Chiếc bánh ở trên bàn.

2021-2022 Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 2, Sách Cánh diều

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021-2022

1. Nhìn vào bức tranh và hoàn thành các từ sau

xem hình ảnh

xem hình ảnh

xem hình ảnh

1 trong

2. _ ồ _

3. b _ _ an _ s

xem hình ảnh

xem hình ảnh

xem hình ảnh

4. c _ _ ki _

5. _r_ss

6. g_r__fe

2. Nhìn vào tranh và trả lời câu hỏi

Đầu tiên. xem hình ảnh

Ngựa vằn đang làm gì?

__________________________

2. xem hình ảnh

Mẹ đâu rôi

__________________________

3. xem hình ảnh

Có bao nhiêu ngôi sao?

__________________________

3. Sắp xếp lại các từ để có câu đúng

1./is/drink/hippo/./

_______________________________________

2. is / T-shirt / She / wear / a /./

_______________________________________

3. Táo / đừng / cam. / thích / tôi / và /

_______________________________________

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021-2022

1. Nhìn vào bức tranh và hoàn thành các từ sau

1. Sư tử

2. Áo khoác

3. Chuối

4. Bánh quy

5. Quy tắc trang phục

6. Hươu cao cổ

2. Nhìn vào tranh và trả lời câu hỏi

1. Ngựa vằn đang chạy

2. Mẹ vào bếp

3. Mười lăm sao

3. Sắp xếp lại các từ để có câu đúng

1. Con hà mã đang uống nước.

2. Cô ấy đang mặc một chiếc áo phông.

3. Tôi không thích táo và cam.

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Xem thêm thông tin Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 có đáp án kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo cho học sinh của mình.
Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2, còn giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 đạt kết quả cao. Bên cạnh môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2:
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

1. s _ _ s _ w

2. d _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. s _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read and circle the correct answer
My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.
1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.
4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites
5. Mark and his brother are skating/ skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./
_______________________________________________
2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./
_______________________________________________
3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./
_______________________________________________
4. these/ her/ Are/ dress/ ?/
_______________________________________________
5. is/ my/ This/ grandpa/ ./
_______________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer
1. Hanoi is near Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy
4. Mark’s sisters are cycling kites
5. Mark and his brother are skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The ball is in the goal.
2. My mother is in the living room.
3. I go to school by motorbike.
4. Are these her dress?
5. This is my grandpa.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the words

1. _ o _ u r _

2. g _ _ _ e s

3. t _ _ t

4. s _ o _ t s

5. g r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. rainbow

2.

B. shoes

3.

C. cake

4.

D. zebra

III. Reorder these words to have correct sentences
1. number/ it/ What/ is/ ?/
_________________________________________
2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/
_________________________________________
3. the/ What/ shirts/ are/ ?/
_________________________________________
4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./
_________________________________________
5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./
_________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
Câu 1

1. yogurt

2. grapes

3. tent

4. shorts

5. grandmother

6. fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3
1. What number is it?
2. How old is your sister?
3. What are the shirts?
4. They’re riding a bike.
5. The cake is on the table.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. b _ _ a n _ s

4. c _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. g _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1.

What is the zebra doing?
__________________________

2.

Where is Mom?
__________________________

3.

How many stars?
__________________________

III. Reorder these words to have correct sentences
1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./
____________________________________________
2. is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./
____________________________________________
3. apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/
____________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. lion

2. coat

3. bananas

4. cookie

5. dress

6. giraffe

II. Look at the pictures and answer the questions
1. The zebra is running
2. Mom is in the kitchen
3. Fifteen stars
III. Reorder these words to have correct sentences
1. The hippo is drinking.
2. She is wearing a T-shirt.
3. I don’t like apples and oranges.
>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #năm #Sách #mới

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #năm #Sách #mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button