Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022

Nội Dung Bài Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022

Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022

Khi nộp hồ sơ xin việc, hồ sơ, nhận con nuôi, đi xuất khẩu lao động nước ngoài … chúng ta thường phải xin Phiếu lý lịch tư pháp. Vì vậy để thuận lợi trong quá trình xin, mọi người nên tìm hiểu kỹ các loại mẫu, cách ghi thông tin theo quy định. Sau đây là Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất theo Quyết định 1050/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Mời các bạn tham khảo.
1. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu số 03/2013/TT-LLTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………………………….
1. Tên tôi là [i] :………………………………………………………………………………………………….
2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………3. Giới tính :…………….
4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ……… ……………………………………
5. Nơi sinh [ii] :…………………………………………………………………………………………………..
6. Quốc tịch:………………………………………………7. Dân tộc:……………………………………….
8. Nơi thường trú 3:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
9. Nơi tạm trú4:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
10. Giấy CMND/Hộ chiếu :…………………………………5Số:………………………………………..
Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:………………………………………………………… .
11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………………
12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………………
13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ……… Ngày/tháng/năm sinh ………………
11. Số điện thoại/e-mail:…………………………………………………………………………………….
QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN
(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):
Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 □ Số 2 □
Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):
Có □ Không □
Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……….., ngày ……… tháng …… năm ………Người khai(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
¹ Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
² Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi .
5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.
6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
2. Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu tờ khai này có thông tin đơn giản hơn mẫu tờ khai số 04, bao gồm 3 phần chủ yếu:
Thông tin về các nhân xin cấp Lý lịch tư pháp;
Thông tin về quá trình cư trú của bản thân;
Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.
Khi đó, người khai sẽ cần cung cấp các thông tin sau:
Họ tên: mọi phần họ tên (của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, cha, mẹ, vợ/chồng) đều phải biết bằng chữ hoa, đầy đủ dấu, đúng thứ tự theo CMT/CCCD hoặc hộ chiếu;
Giới tính: ghi giới tính theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
Nơi sinh: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
Ngày sinh: Ghi đúng ngày sinh trên CMT/CCCD/Hộ chiếu tương ứng của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và cha, mẹ, vợ/chồng;
Quốc tịch: Ghi quốc tịch theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
Nơi thường trú, nơi tạm trú: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi;
Giấy CMND/Hộ chiếu: Ghi rõ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay hộ chiếu kèm theo khi xin Lý lịch tư pháp, sau đó ghi số CMT/CCCD/Hộ chiếu đó, và thời gian cấp và cơ quan cấp;
Sau đó bạn sẽ ghi quá trình cư trú của bản thân kể từ khi 14 tuổi, ghi rõ thời gian, địa chỉ thường trú/tạm trú cũng như nghề nghiệp, nơi làm việc.
Một lưu ý nhỏ khi điền phần nghề nghiệp: Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
Phần về án tích, hay cấm đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã: ghi không nếu không có thông tin liên quan.
Sau đó bạn tích vào Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2.
Điền mục đích yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp và số lượng phiếu bạn cần.
Cuối cùng, ghi rõ ngày tháng, họ tên và ký tên.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Cách #viết #tờ #khai #yêu #cầu #cấp #phiếu #lý #lịch #tư #pháp

Khi đi xin việc, xin việc, nhận con nuôi, đi công tác nước ngoài,… chúng ta thường yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp. Vì vậy, để việc làm hồ sơ được thuận lợi, người ta nên tìm hiểu kỹ các loại mẫu và cách ghi thông tin theo yêu cầu. Dưới đây là cách công bố Phiếu lý lịch tư pháp áp dụng mới nhất đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực sửa đổi, bổ sung lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng theo Quyết định số 1050 / QĐ-BTP năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Sự công bằng. Vui lòng tham khảo trước.

1. Tờ khai đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Mẫu số 03/2013 / TT-LLTP

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

Tuyên bố về việc phát hành trái phiếu lý lịch tư pháp

(Đối với cá nhân cần cấp phiếu lý lịch tư pháp)

Mật ong: ………………………………………………………….

1. Tên tôi là [i] : ……………………………………………………………………………………………….

2. Tên khác (nếu có): …………………………………………………………………… 3. Giới tính: …………………….

4. Sinh ngày: ………… / ………… / ………………

5. Nơi sinh [ii] : ……………………………………………………………………………………………….

6. Quốc tịch: ………………………………………………………… 7. Quốc gia: …………………………………….

8. Hộ khẩu thường trú 3: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

9. Nhà tạm4: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

10. CMND / Hộ chiếu: …………………………5con số:………………………………………..

Ngày cấp ………… .tháng ………… năm ………… ..Tại: …………………… ..

11. Tên cha: …………………… .Ngày / tháng / năm sinh ………………

12. Họ và tên mẹ: ……………………………………………… .Ngày / tháng / năm sinh ………………

13. Họ và tên vợ / chồng …………………… .. ………… Ngày sinh ………………

11. Điện thoại / E-mail: ……………………………………………………………….

Quy trình cư trú cá nhân

(từ 14 tuổi)

năm tháng

đến tháng, năm

Cư trú / Tạm thời

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

Nội dung phạm tội, cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập và quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):

Đơn đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: số 1 số 2

Đơn đề nghị xác nhận quyết định tuyên bố phá sản cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp có đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp). số 1):

liệu

Mục đích của Đơn xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp: …………………………………………………….

………………………………………………

Số Phiếu lý lịch tư pháp được cấp: …………………………. Phiếu lý lịch tư pháp.

Tôi xin xác nhận rằng tuyên bố trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tuyên bố của tôi.

………….ngày tháng năm……
Declarant
(Ký, ghi rõ họ tên)

ghi chú:

¹ Viết hoa và đủ dấu câu.

² Xác định xã / huyện, quận / huyện, tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Nếu có hộ khẩu thường trú và tạm trú thì ghi cả hai.

5 Ghi rõ ID hoặc hộ chiếu.

6 Bộ đội đã nghỉ hưu, công chức, viên chức quốc phòng, dự bị động viên, dân quân tự vệ phải ghi rõ nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

7 Tiền án số 1 là tiền án chưa được xóa, án tích chưa được xóa; thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ được ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp lần thứ nhất khi có yêu cầu của người. cá nhân, tổ chức hoặc tổ chức.

Tiền án số 2 là danh sách đầy đủ các án tích, bao gồm các án tích đã được xóa và chưa được xóa và thông tin về các điều khoản cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập và quản lý một doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

2. Cách viết bản khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Tờ khai này đơn giản hơn tờ khai số 04 và chủ yếu gồm 3 phần:

 • Thông tin về cá nhân xin tiền án;
 • thông tin về lịch sử cư trú của bạn;
 • Thông tin về yêu cầu lý lịch tư pháp.

Sau đó, người điền sẽ cần cung cấp các thông tin sau:

 • Họ và tên: Từng phần họ và tên (người đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cha, mẹ, vợ hoặc chồng) phải viết hoa, đủ dấu, đúng thứ tự theo CMT / CCCD hoặc hộ chiếu;
 • giới tính: Nhập giới tính theo CMT / CCCD / Hộ chiếu;
 • Nơi sinh: Các xã / huyện, quận / huyện, tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương;
 • ngày sinh: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh trên CMT / CCCD / hộ chiếu tương ứng của người đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp và của cha, mẹ, vợ hoặc chồng;
 • Quốc tịch: Nhập quốc tịch theo CMT / CCCD / Hộ chiếu;
 • hộ khẩu thường trú, tạm trú: Chỉ định xã / huyện, quận / huyện, tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu có hộ khẩu thường trú và tạm trú thì ghi cả 2 nơi;
 • Giấy tờ tùy thân / Hộ chiếu: Ghi rõ CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu kèm theo đơn xin không tiền án, sau đó ghi số CMT / CCCD / Hộ chiếu, thời gian cấp, cơ quan cấp;
 • Sau đó, bạn sẽ ghi lại nơi cư trú của mình từ 14 tuổi, ghi rõ thời gian, địa chỉ thường trú / tạm trú, nghề nghiệp và nơi làm việc.
 • Một lưu ý nhỏ khi điền vào mục Nghề nghiệp: Đối với những người đã từng phục vụ trong quân đội, công chức, viên chức quốc phòng, dự bị động viên, dân quân tự vệ, vui lòng cho biết chức vụ của họ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
 • Tiền án, tiền sự cấm phục vụ, thành lập và quản lý xí nghiệp hợp tác: Vui lòng điền Không nếu không có thông tin liên quan.
 • Sau đó, bạn đánh dấu chọn khi bạn nộp đơn xin Lý lịch tư pháp số 1 hoặc số 2.
 • Điền mục đích xin phiếu lý lịch tư pháp và số phiếu cần thiết.
 • Cuối cùng là ngày tháng, họ tên và chữ ký.

Mời các bạn đọc thêm Thủ tục hành chính Trong dự án biểu mẫu Làm hài lòng.

Xem thêm thông tin Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022

Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2022

Khi nộp hồ sơ xin việc, hồ sơ, nhận con nuôi, đi xuất khẩu lao động nước ngoài … chúng ta thường phải xin Phiếu lý lịch tư pháp. Vì vậy để thuận lợi trong quá trình xin, mọi người nên tìm hiểu kỹ các loại mẫu, cách ghi thông tin theo quy định. Sau đây là Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất theo Quyết định 1050/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Mời các bạn tham khảo.
1. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu số 03/2013/TT-LLTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………………………….
1. Tên tôi là [i] :………………………………………………………………………………………………….
2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………3. Giới tính :…………….
4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ……… ……………………………………
5. Nơi sinh [ii] :…………………………………………………………………………………………………..
6. Quốc tịch:………………………………………………7. Dân tộc:……………………………………….
8. Nơi thường trú 3:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
9. Nơi tạm trú4:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
10. Giấy CMND/Hộ chiếu :…………………………………5Số:………………………………………..
Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:………………………………………………………… .
11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………………
12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………………
13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ……… Ngày/tháng/năm sinh ………………
11. Số điện thoại/e-mail:…………………………………………………………………………………….
QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN
(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):
Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 □ Số 2 □
Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):
Có □ Không □
Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……….., ngày ……… tháng …… năm ………Người khai(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
¹ Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
² Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi .
5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.
6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
2. Cách viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu tờ khai này có thông tin đơn giản hơn mẫu tờ khai số 04, bao gồm 3 phần chủ yếu:
Thông tin về các nhân xin cấp Lý lịch tư pháp;
Thông tin về quá trình cư trú của bản thân;
Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.
Khi đó, người khai sẽ cần cung cấp các thông tin sau:
Họ tên: mọi phần họ tên (của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, cha, mẹ, vợ/chồng) đều phải biết bằng chữ hoa, đầy đủ dấu, đúng thứ tự theo CMT/CCCD hoặc hộ chiếu;
Giới tính: ghi giới tính theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
Nơi sinh: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
Ngày sinh: Ghi đúng ngày sinh trên CMT/CCCD/Hộ chiếu tương ứng của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và cha, mẹ, vợ/chồng;
Quốc tịch: Ghi quốc tịch theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
Nơi thường trú, nơi tạm trú: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi;
Giấy CMND/Hộ chiếu: Ghi rõ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay hộ chiếu kèm theo khi xin Lý lịch tư pháp, sau đó ghi số CMT/CCCD/Hộ chiếu đó, và thời gian cấp và cơ quan cấp;
Sau đó bạn sẽ ghi quá trình cư trú của bản thân kể từ khi 14 tuổi, ghi rõ thời gian, địa chỉ thường trú/tạm trú cũng như nghề nghiệp, nơi làm việc.
Một lưu ý nhỏ khi điền phần nghề nghiệp: Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
Phần về án tích, hay cấm đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã: ghi không nếu không có thông tin liên quan.
Sau đó bạn tích vào Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2.
Điền mục đích yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp và số lượng phiếu bạn cần.
Cuối cùng, ghi rõ ngày tháng, họ tên và ký tên.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Cách #viết #tờ #khai #yêu #cầu #cấp #phiếu #lý #lịch #tư #pháp

 • Tổng hợp: Sky Park Residence
 • #Cách #viết #tờ #khai #yêu #cầu #cấp #phiếu #lý #lịch #tư #pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button