Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án

Nội Dung Bài Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án

Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà người còn là một tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách sống khiến ai cũng phải kính nể. Hàng năm vào ngày sinh nhật của Bác, các cơ quan, tổ chức lễ kỉ niệm ngày sinh của Bác. Để lễ kỉ niệm thêm phần hấp dẫn, thú vị không thể thiếu Bộ câu hỏi Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh có đáp án để tìm hiểu thêm về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng, cống hiến vì dân vì nước của Bác.
Câu hỏi trắc nghiệm về Bác Hồ
Câu 1. Theo Hồ Chí Minh: cách mạng giải phóng dân tộc phải?
Đi theo con đường của các bậc tiền bối Việt Nam
Đi theo con đường cách mạng của nước Mỹ
Đi theo con đường cách mạng của nước Pháp
Đi theo con đường cách mạng vô sản

Câu 2. Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?
Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.
Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.
Trường Quốc học Huế.
Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Câu 3. Chọn đáp án trả lời đúng: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào?
Mác xây
Lơ Havrơ
Noóc măng đi
Thủ đô Pari

Câu 4.Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc?
1908 – 1911
1911 – 1920
1921 – 1930
1930 – 1945

Câu 5. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu….
Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc … của V.I. Lênin.
Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”.
Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết”
Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc.
Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.

Câu 6. Tìm một đáp án sai trong đoạn sau đây: Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Aí Quốc đã:
Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục.
Đến khoảng gần 30 nước.
Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.
Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
Câu 7. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết dưới đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là:
Những mặt tích cực của Nho giáo.
Tư tưởng vị tha của Phật giáo.
Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo
Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

Câu 8. Câu nói “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
Đường cách mệnh
Chính cương vắn tắt của Đảng
Sách lược vắn tắt của Đảng
Chương trình tóm tắt của Đảng

Câu 9. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc nào?
Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản
Chủ nghĩa dân tộc chân chính.
Chủ nghĩa sô vanh, nước lớn.
Chủ nghĩa dân tộc vị kỷ.

Câu 10. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghiã ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Tuyên ngôn Độc lập
Đường Cách mệnh
Điều lệ vắn tắt của Đảng
Thường thức chính trị

Câu 11.Năm 1919 Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp vì lí tưởng
“Tự do, Bình đẳng, Bác ái”
“Độc lập, Bình đăng,Bắc ái”
“Bình đẳng, tự do, độc lập”
“Độc lập, nhân quyền, dân quyền”

Câu 12. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vào Đảng xã hội Pháp năm nào?
Đầu năm 1917
Đầu năm 1918
Đầu năm 1919
Đầu năm 1920

Câu 13. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
Tinh thần hiếu học.
Quản lý xã hội bằng đạo đức.
Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
Đề cao văn hoá, lễ giáo.

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu tên gọi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trên trường quốc tế?
Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919) b. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) c. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Đường Cách Mệnh d. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.

Câu 15: “Dù màu da có khác, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một tình hữu ái mà thôi: tình hữu ái vô sản” chân lý này được tìm ra trong giai đoạn nào?
1911-1915
1911- 1917
1911- 1919
1911- 1920
Câu 16: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” được đúc kết từ:
Phong trào công nhân, phong trào yêu nước, Chủ Nghĩa Mác- Lê Nin
Phong trào yêu nước, tinh thần đoàn kết, Chủ Nghĩa Mác- Lê nin
Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào vô sản, phong trào yêu nước
Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào yêu nước, đường lối lãnh đạo
Câu 17: Nguyễn Tất Thành cập cảng Mác Xây của nước Pháp vào ngày, tháng, năm nào?
2/6/1911
4/9/1911
6/7/1911
6/8/1911
Câu 18:”Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
Luân Đôn, Anh
Quảng Châu, Trung Quốc
Paris, Pháp
Máxcơva, Liên Xô

Câu 19: Câu nói: “Giai cấp công nhân và nhân dân các nước đều là bạn, chủ nghĩa đế quốc ở đâu đâu cũng là kẻ thù”. Được Nguyễn Ái Quốc nhận thức rõ trong giai đoạn nào?
1911-1915
1911- 1917
1911- 1919
1911- 1920
Câu 20. Chọn đáp án trả lời đúng nhất:
Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.
Cả ba đáp án còn lại đều đúng.

Câu 21: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói lên điều gì?a. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. b. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. c. Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin d. Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

Câu 22: Văn bản nào được Nguyễn Ái Quốc xem là “cẩm nang thần kì” cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
a.Luận cương về dân tộc và thuộc địa của Lênin
b.Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Karx Mark
Tư bản luận của Karx Mark
d.Luận cương tháng 4 của Lênin

Câu 23: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắna. Nguyễn ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919) b. Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) c. Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) d. Nguyễn ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(6/1925)

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc đã trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa trong:
Hội nghị nông dân quốc tế ở Matxcơva.
Đại hội quốc tế cộng sản lần thứ V (1924)
Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.
Đại hội nông dân quốc tế năm 1923.

Câu 25: Sự kiện nào được Nguyễn Aí Quốc đánh giá: “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”
Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi
Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp
Vụ ám sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái
Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 26: Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc
+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lenin lãnh đạo
+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giớia. Tạp chí Thư tín Quốc tế b. “Bản án chế độ thực dân Pháp” c. “Đường cách mệnh” d. Tất cả cùng đúng

Câu 27: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, đó là: a. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản. b. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để. c. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc. d. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc.

Câu 28: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào? a. Công nhân và nông dân b. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông
Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến d. Công nhân và trí thức

Câu 29:”Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Chánh cương vắn tắt của Đảng
Đường cách mệnh.
Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

Câu 30:Công nông là gốc cách mệnh. Học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh của công nông. Quan điểm đó của Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?
Bản án chế độ thực dân Pháp
Nông dân Trung Quốc
V. I. Lênin và Phương Đông
Đường cách mệnh

Câu 31:Hãy cho biết, Nguyễn Ái Quốc không tham gia vào việc sáng lập tổ chức chính trị nào dưới đây?
Hội những người Việt Nam yêu nước
Đảng Xã hội Pháp
Đảng Cộng sản Pháp
Hội liên hiệp thuộc địa

Câu 3 2: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?
a . Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa
b . Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp
c . Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng Việt Nam
d . Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam

Câu 33: Ở Liên Xô 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho:
a. Báo nhân dân , báo sự thật .
b. Đời sống công nhân.
c.Tạp chí thư tín quốc tế , báo Sự thật.
d. Đời sống công nhân ,tạp chí thư tín quốc tế.

Câu 34: Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc ) là:
a. Con rồng tre.
b. Bản án chế độ thực dân Pháp
c. Đường kách mệnh
d. Cả 3 quyển trên.

Câu 35: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3-2-1930) thể hiện như thế nào?
Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam .
Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua.
Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam.
Câu a và b đúng.
Để xem đầy đủ nội dung Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án, mời bạn tải file về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Sky Park Residence.

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #về #Bác #có #đáp #án

Bác Người không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách sống mà ai cũng phải kính trọng. Hàng năm vào ngày sinh nhật của Bác, các cơ sở, đoàn thể đều tổ chức các hoạt động mừng sinh nhật Bác. Để lễ kỷ niệm hấp dẫn và thú vị hơn, cần hỏi về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trả lời để hiểu thêm về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. , hy sinh vì nước của Bác.

Câu hỏi trắc nghiệm về Chú He

Câu 1. Theo Hồ Chí Minh: Cách mạng giải phóng dân tộc là đúng?

Đi theo con đường của những người đi trước của Việt Nam

Đi theo con đường của Cách mạng Mỹ

Đi theo con đường cách mạng Pháp

đi con đường cách mạng vô sản

Câu 2. Nguyễn Tất Thành đã dạy học ở trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?

Trường tiểu học Fayue thành phố Vinh.

Trường Tiểu học Dongba Huế.

Trường Quốc học Huế.

Trường Deqing ở Phan Thiết.

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Nguyễn Đà Thành đặt chân đầu tiên trên đất Pháp ở đâu?

Người đàn ông tại nơi làm việc

Le Havre

Ăn măng nào

thủ đô Paris

Câu 4. Sự hình thành và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thời kỳ nào? Thời điểm tìm ra con đường cứu nước của dân tộc?

1908-1911

1911 – 1920

1921 – 1930

1930 – 1945

Câu 5. Chọn cụm từ đúng và điền vào….

Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc … văn của Lê-nin.

“Nhà nước và cuộc cách mạng”.

“Nhiệm vụ hiện tại của chính phủ Liên Xô”

Bản thảo đầu tiên của bài báo về vấn đề dân tộc.

Bản thảo đầu tiên của một luận án về các vấn đề dân tộc và thuộc địa.

Câu 6. Tìm câu trả lời sai trong đoạn văn sau: Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã:

Trên khắp 3 đại dương và 4 châu lục.

đến khoảng 30 quốc gia.

Sống, làm việc và tự học ở Mỹ, Anh, Pháp.

Đi đến Mátxcơva dự Đại hội Nông dân Quốc tế.

Câu 7. Tìm lỗi sai trong đoạn văn sau: Một trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. chi tiết:

Những mặt tích cực của Nho giáo.

Lòng vị tha của Phật giáo.

Kế thừa sự tốt lành và đức hy sinh của đạo Hồi

Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

Phần 8. Những câu nói phổ biến “Chính sách tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng tiến tới xã hội cộng sản chủ nghĩa” Bài báo nào của Hồ Chí Minh?

con đường cách mạng

nền tảng đảng

Chiến lược vắn tắt của Đảng

Kế hoạch tổng kết của bữa tiệc

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là động lực to lớn của cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước. Đây là loại chủ nghĩa dân tộc nào?

chủ nghĩa nhân văn cộng sản

chủ nghĩa dân tộc chân chính.

Chủ nghĩa Châuvi, cường quốc.

Chủ nghĩa dân tộc ích kỷ.

kết án 10. Lập luận: “Đảng muốn mạnh thì cốt lõi là phải có hệ tư tưởng, người trong đảng phải hiểu và ai cũng phải theo. Hồ Chí Minh có tác phẩm gì?

Tuyên ngôn độc lập

con đường cách mạng

Giới thiệu về Hiến pháp Đảng

nhận thức chung về chính trị

Câu 11. Năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng xã hội Pháp vì lý tưởng

“Tự do, Bình đẳng, Từ thiện”

“Độc lập, Hòa bình, Bắc Ireland”

“Bình đẳng, Tự do, Độc lập”

“Độc lập, Nhân quyền, Dân quyền”

Câu 12. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng xã hội Pháp vào năm nào?

đầu năm 1917

đầu năm 1918

đầu năm 1919

đầu những năm 1920

Câu 13. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Nho giáo là gì?

Thích học hỏi.

Quản lý xã hội về mặt đạo đức.

Giáo dục đạo đức cá nhân.

Thúc đẩy văn hóa và lễ nghi.

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu sự xuất hiện của tên tuổi Nguyễn Ái Quốc trên trường quốc tế?

Nguyễn Ái Quốc đưa ra yêu cầu đến Hội nghị Versailles (18/6/1919).
b. Nguyễn Aiguo tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).
C. Nguyễn Ái Quốc viết Đường Cách Mệnh
d. Nguyễn Aiguo dự Đại hội Đảng Xã hội Pháp.

Phần 15: “Dù khác biệt về màu da, trên đời này chỉ có hai loại người: người bóc lột và người bị bóc lột, nhưng chỉ có một loại tình bạn duy nhất: tình bạn của giai cấp vô sản. Sự thật này được khám phá khi nào?

1911-1915

1911-1917

1911-1919

1911-1920

Mục 16: “Cứu nước, cứu dân, chỉ có con đường cách mạng vô sản” được tóm tắt như sau:

Phong trào lao động, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa Mác – Lê-nin

Chủ nghĩa yêu nước, đoàn kết, chủ nghĩa Mác – Lê-nin

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào vô sản, phong trào yêu nước

Chủ nghĩa Mác-Lênin, Phong trào yêu nước, Đường lối lãnh đạo

Câu 17: Nguyễn Tất Thành đã ghé cảng Mắc Xay của Pháp vào ngày, tháng, năm nào?

2 tháng 6 năm 1911

Ngày 9 tháng 4 năm 1911

Ngày 7 tháng 6 năm 1911

6 tháng 8 năm 1911

Câu 18: “Lập luận của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng suốt, tin tưởng. Tôi xúc động rơi nước mắt. Tôi ngồi một mình trong phòng và nói to khi nói trước đông người: Đồng bào đau khổ và bị đàn áp. À? Đó là cần thiết cho chúng tôi, đó là lối thoát của chúng tôi. “ Nguyên Aiguo nói vậy ở đâu?

London, Vương quốc Anh

Quảng Châu, Trung Quốc

Paris, Pháp

Matxcova, Liên Xô

Phần 19: Như câu nói: “Giai cấp công nhân và nhân dân các nước là bạn, còn chủ nghĩa đế quốc ở đâu cũng là kẻ thù”. Nguyễn Ái Quốc rõ trong thời kỳ nào?

1911-1915

1911-1917

1911-1919

1911-1920

Câu 20. Chọn câu trả lời đúng nhất:

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là nền tảng tư tưởng và đường lối hành động của Đảng ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như chủ nghĩa Mác – Lê-nin, là cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam hành động cách mạng của Đảng ta.

Ba câu trả lời còn lại là đúng.

Bài thơ 21: Nhà thơ Chelan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác cười”. Câu thơ đó nói lên điều gì?
Một loại. Bác Người ra đi tìm đường cứu nước.
b. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
C.Bác Hồ đọc Luận cương của Lê-nin
d. Bác Hồ đã đưa ra yêu cầu của mình tại Hội nghị Versailles.

Câu 22: Văn bản nào được Nguyễn Aiguo coi là “cẩm nang thần kỳ” cho sự nghiệp giải phóng dân tộc?

Luận cương của Lê-nin về dân tộc và thuộc địa

b. Tuyên ngôn Cộng sản Kalksmark

Chủ nghĩa tư bản của Kalksmark

d. Luận văn tháng Tư của Lenin

Câu 23: Sự kiện nào đánh dấu bước đầu tìm đường cứu nước đúng đắn của Nguyễn Aiguo?
Một loại. Nguyễn Ái Quốc đưa ra yêu cầu đến Hội nghị Versailles (18/6/1919).
b. Nguyễn Aiguo tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).
C. Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương của Lê-nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920).
d. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tháng 6-1925)

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, quan điểm về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa:

Đại hội quốc tế nông dân Mátxcơva.

Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản (1924)

Đại hội rìa của Đảng Xã hội Pháp.

Hội nghị Quốc tế Nông dân năm 1923.

Câu 25: Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá: “Như con én nhỏ báo hiệu mùa xuân về”

Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

Thành lập Đảng Cộng sản Pháp

Fan Hongtai ám sát Thống đốc Meckland

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập

Câu 26: Tác phẩm nào của Nguyễn Aiguo đã nêu lên ba quan điểm sau đây?

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

Cách mạng phải do một đảng theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin lãnh đạo.

+ Cách mạng Việt Nam phải kiên trì và đoàn kết với cách mạng thế giới
Một loại.Tạp chí Truyền thông Quốc tế
b. “Bản án về chế độ thực dân Pháp”
C. “Con đường cách mạng”
d.Nó giống nhau

kết án 27: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Chương trình chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Aiguo soạn thảo, đó là:
Một loạiĐể đưa cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất lên chủ nghĩa cộng sản.
b. Cách mạng nông nghiệp hoàn thành.
C. Tịch thu toàn bộ tài sản của bọn đế quốc.
d. Lật đổ địa chủ phong kiến, tham gia cách mạng trọng nông, rồi tham gia cách mạng dân tộc.

kết án 28: Lực lượng cách mạng đánh đổ đế quốc, phong kiến ​​được đề cập trong chương trình chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là lực lượng nào?
Một loại.công nhân và nông dân
b.Công nhân, Nông dân, Tiểu tư sản, Trí thức, Trung nông.

công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến
d.công nhân và trí thức

Câu 29: “Đảng chỉ có thể thành công trên cơ sở cách mạng, chỉ cần có người cầm lái thì tàu mới chạy được”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Một loại. Bản án chế độ thực dân Pháp.

nền tảng đảng

con đường cách mạng.

Gọi là nhân dịp thành lập đảng.

Câu 30: Công nhân và nông dân là cội nguồn của cách mạng. Học sinh, tiểu thương và địa chủ nhỏ là đối tác cách mạng của công nhân và nông dân. Những quan điểm của Nguyễn Ái Quốc được viết trong tác phẩm nào?

Phán quyết chế độ thực dân Pháp

Nông dân Trung Quốc

V.I.Lênin và phương Đông

con đường cách mạng

Câu 31: Anh (chị) hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc không Bạn là thành viên của tổ chức chính trị nào sau đây?

Hội những người yêu nước Việt Nam

Đảng xã hội Pháp

Đảng cộng sản Pháp

Liên minh thuộc địa

kết án 3 2: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bầu chọn Quốc tế thứ ba?

Một loại. Quốc tế này ủng hộ lợi ích của các quốc gia thuộc địa

Thứ hai. Tổ chức quốc tế này giúp nhân dân ta chống Pháp

C. Quốc tế này đã mở đường cho cách mạng Việt Nam

d. Quốc tế chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam

kết án 33: Ở Liên Xô 1923-1924, Nguyễn Ái Quốc là:

Một loại. Nhân dân nhật báo, báo cáo sự thật.

b. đời sống công nhân.

CTạp chí Truyền thông Quốc tế, Pravda.

d. Đời sống Công nhân, Tạp chí Truyền thông Quốc tế.

kết án 34: Những cuốn sách bao gồm các bài giảng của Nguyễn Aiguo tại Khóa huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc) là:

Một loại. Rồng tre.

b.Phán quyết chế độ thực dân Pháp

C. đường phố vận mạng

d. ba cuốn sách trên.

kết án 35: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất Ba tổ chức cộng sản (3/2/1930) được đại diện như thế nào?

Hợp nhất Đảng Cộng sản và thành lập một đảng duy nhất gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Soạn thảo chương trình chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua.

Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin ở Việt Nam.

A và B đúng.

Để xem đầy đủ nội dung và đáp án các câu hỏi trắc nghiệm về chú, mời các bạn tải file.

Xem phần Tài liệu Dữ liệu lớn để biết thêm thông tin hữu ích.

Xem thêm thông tin Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án

Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà người còn là một tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách sống khiến ai cũng phải kính nể. Hàng năm vào ngày sinh nhật của Bác, các cơ quan, tổ chức lễ kỉ niệm ngày sinh của Bác. Để lễ kỉ niệm thêm phần hấp dẫn, thú vị không thể thiếu Bộ câu hỏi Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh có đáp án để tìm hiểu thêm về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng, cống hiến vì dân vì nước của Bác.
Câu hỏi trắc nghiệm về Bác Hồ
Câu 1. Theo Hồ Chí Minh: cách mạng giải phóng dân tộc phải?
Đi theo con đường của các bậc tiền bối Việt Nam
Đi theo con đường cách mạng của nước Mỹ
Đi theo con đường cách mạng của nước Pháp
Đi theo con đường cách mạng vô sản

Câu 2. Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?
Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.
Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.
Trường Quốc học Huế.
Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Câu 3. Chọn đáp án trả lời đúng: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào?
Mác xây
Lơ Havrơ
Noóc măng đi
Thủ đô Pari

Câu 4.Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc?
1908 – 1911
1911 – 1920
1921 – 1930
1930 – 1945

Câu 5. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu….
Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc … của V.I. Lênin.
Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”.
Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết”
Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc.
Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.

Câu 6. Tìm một đáp án sai trong đoạn sau đây: Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Aí Quốc đã:
Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục.
Đến khoảng gần 30 nước.
Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.
Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
Câu 7. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết dưới đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là:
Những mặt tích cực của Nho giáo.
Tư tưởng vị tha của Phật giáo.
Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo
Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

Câu 8. Câu nói “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
Đường cách mệnh
Chính cương vắn tắt của Đảng
Sách lược vắn tắt của Đảng
Chương trình tóm tắt của Đảng

Câu 9. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc nào?
Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản
Chủ nghĩa dân tộc chân chính.
Chủ nghĩa sô vanh, nước lớn.
Chủ nghĩa dân tộc vị kỷ.

Câu 10. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghiã ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Tuyên ngôn Độc lập
Đường Cách mệnh
Điều lệ vắn tắt của Đảng
Thường thức chính trị

Câu 11.Năm 1919 Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp vì lí tưởng
“Tự do, Bình đẳng, Bác ái”
“Độc lập, Bình đăng,Bắc ái”
“Bình đẳng, tự do, độc lập”
“Độc lập, nhân quyền, dân quyền”

Câu 12. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vào Đảng xã hội Pháp năm nào?
Đầu năm 1917
Đầu năm 1918
Đầu năm 1919
Đầu năm 1920

Câu 13. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
Tinh thần hiếu học.
Quản lý xã hội bằng đạo đức.
Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
Đề cao văn hoá, lễ giáo.

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu tên gọi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trên trường quốc tế?
Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919) b. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) c. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Đường Cách Mệnh d. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.

Câu 15: “Dù màu da có khác, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một tình hữu ái mà thôi: tình hữu ái vô sản” chân lý này được tìm ra trong giai đoạn nào?
1911-1915
1911- 1917
1911- 1919
1911- 1920
Câu 16: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” được đúc kết từ:
Phong trào công nhân, phong trào yêu nước, Chủ Nghĩa Mác- Lê Nin
Phong trào yêu nước, tinh thần đoàn kết, Chủ Nghĩa Mác- Lê nin
Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào vô sản, phong trào yêu nước
Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào yêu nước, đường lối lãnh đạo
Câu 17: Nguyễn Tất Thành cập cảng Mác Xây của nước Pháp vào ngày, tháng, năm nào?
2/6/1911
4/9/1911
6/7/1911
6/8/1911
Câu 18:”Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
Luân Đôn, Anh
Quảng Châu, Trung Quốc
Paris, Pháp
Máxcơva, Liên Xô

Câu 19: Câu nói: “Giai cấp công nhân và nhân dân các nước đều là bạn, chủ nghĩa đế quốc ở đâu đâu cũng là kẻ thù”. Được Nguyễn Ái Quốc nhận thức rõ trong giai đoạn nào?
1911-1915
1911- 1917
1911- 1919
1911- 1920
Câu 20. Chọn đáp án trả lời đúng nhất:
Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.
Cả ba đáp án còn lại đều đúng.

Câu 21: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói lên điều gì?a. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. b. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. c. Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin d. Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

Câu 22: Văn bản nào được Nguyễn Ái Quốc xem là “cẩm nang thần kì” cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
a.Luận cương về dân tộc và thuộc địa của Lênin
b.Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Karx Mark
Tư bản luận của Karx Mark
d.Luận cương tháng 4 của Lênin

Câu 23: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắna. Nguyễn ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919) b. Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) c. Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) d. Nguyễn ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(6/1925)

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc đã trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa trong:
Hội nghị nông dân quốc tế ở Matxcơva.
Đại hội quốc tế cộng sản lần thứ V (1924)
Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.
Đại hội nông dân quốc tế năm 1923.

Câu 25: Sự kiện nào được Nguyễn Aí Quốc đánh giá: “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”
Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi
Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp
Vụ ám sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái
Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 26: Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc
+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lenin lãnh đạo
+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giớia. Tạp chí Thư tín Quốc tế b. “Bản án chế độ thực dân Pháp” c. “Đường cách mệnh” d. Tất cả cùng đúng

Câu 27: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, đó là: a. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản. b. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để. c. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc. d. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc.

Câu 28: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào? a. Công nhân và nông dân b. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông
Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến d. Công nhân và trí thức

Câu 29:”Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Chánh cương vắn tắt của Đảng
Đường cách mệnh.
Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

Câu 30:Công nông là gốc cách mệnh. Học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh của công nông. Quan điểm đó của Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?
Bản án chế độ thực dân Pháp
Nông dân Trung Quốc
V. I. Lênin và Phương Đông
Đường cách mệnh

Câu 31:Hãy cho biết, Nguyễn Ái Quốc không tham gia vào việc sáng lập tổ chức chính trị nào dưới đây?
Hội những người Việt Nam yêu nước
Đảng Xã hội Pháp
Đảng Cộng sản Pháp
Hội liên hiệp thuộc địa

Câu 3 2: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?
a . Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa
b . Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp
c . Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng Việt Nam
d . Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam

Câu 33: Ở Liên Xô 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho:
a. Báo nhân dân , báo sự thật .
b. Đời sống công nhân.
c.Tạp chí thư tín quốc tế , báo Sự thật.
d. Đời sống công nhân ,tạp chí thư tín quốc tế.

Câu 34: Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc ) là:
a. Con rồng tre.
b. Bản án chế độ thực dân Pháp
c. Đường kách mệnh
d. Cả 3 quyển trên.

Câu 35: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3-2-1930) thể hiện như thế nào?
Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam .
Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua.
Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam.
Câu a và b đúng.
Để xem đầy đủ nội dung Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án, mời bạn tải file về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Sky Park Residence.

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #về #Bác #có #đáp #án

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Câu #hỏi #trắc #nghiệm #về #Bác #có #đáp #án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button