Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Nội Dung Bài Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Ngày 04/05/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia gồm 05 bước. Trong đó, NLĐ cần thực hiện các bước sau đây:
Đăng ký tài khoản, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Sau khi đăng nhập, NLĐ tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.
Đính kèm hồ sơ: Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1399/LĐTBXH-VLV/v tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại tiết c điểm 10 Mục I Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp dịch vụ công giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn).
Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung sau:
1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (quy trình kèm theo).
2. Sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đăng ký bằng thiết bị chứng thư số được cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý) để phân quyền cho tài khoản quản trị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm để giải quyết thủ tục hành chính nêu trên.
Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên Hệ thống đối với tài khoản cấp cao và tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantricovi.dichvucong.gov.vn).
Mọi thông tin chi tiết về sử dụng tài khoản, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Lợi, chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại: 080.40551, 0984.688.909).
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: – Như trên;– Bộ trưởng (để báo cáo);– Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan;– Văn phòng Chính phủ;– Bộ Công An;– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;– Sở LĐ-TB&XH;– Trung tâm Thông tin;– Lưu: VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(kèm theo công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022)
1. Sơ đồ quy trình:

2. Mô tả quy trình:
Bước 1: Người lao động đăng ký tài khoản, đăng nhập trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và thực hiện:
– Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
– Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01
– Đính kèm hồ sơ:
+ Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.
Chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
Bước 2: Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (bao gồm họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, Số sổ bảo hiểm xã hội, ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc) qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Bước 3: Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động.
– Trường hợp 01: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trả lại kết quả không hợp lệ (lưu ý ghi rõ nội dung không chính xác) về Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ.
– Trường hợp 02: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, bảo hiểm xã hội phải trả lại thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm.
– Trường hợp 03: Nếu người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho người lao động khi gửi hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do bảo hiểm xã hội chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể lựa chọn phương thức trình qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc trình trực tiếp).
Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật thông tin từ chối hồ sơ có đính kèm văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Bước 5: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả:
– Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho người lao động.
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 02 (có ký số).
Khi hồ sơ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống gửi thông báo qua SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên cổng Dịch vụ công Quốc Gia./.
Ghi chú:
1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định hiện hành.
2. Việc chuyển quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.
…………………
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Công văn

#Công #văn #1399LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #nộp #hồ #sơ #hưởng #trợ #cấp #thất #nghiệp #trên #Cổng #DVCQG

Ngày 4/5/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành công văn 1399 / LĐTBXH-VL 2022. Yêu cầu và giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Do đó, quy trình thu và giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm 5 bước. Trong số đó, nhân viên cần thực hiện các bước sau:

  • Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • Sau khi đăng nhập, người lao động tìm kiếm và chọn Gửi Dịch vụ Công: Giải quyết Trợ cấp Thất nghiệp.
  • Nhập thông tin vào hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399 / LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.
  • Đính kèm: Bản chụp hoặc bản scan văn bản xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động theo quy định.

Bộ Lao động, Định giá và Xã hội
————

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

con số: 1399 / LĐTBXH-VL
Tiếp nhận và giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2022

Mật ong: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chính phủ điều hành phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 tại Nghị quyết số 107 / NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021, Phần I, Điểm 10 (c) và Quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 6 tháng 1 năm 2021 Các nhiệm vụ được giao 2022 Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2022-2025 phục vụ chuyển đổi số đất nước, định hướng đến năm 2030. Bộ Xã hội đã phối hợp với các Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp dịch vụ công về giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Để cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ người lao động làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, Bộ LĐ-TB & XH đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan ngay lập tức thực hiện những điều sau:

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Việc làm triển khai và thực hiện theo quy trình, biểu mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thu, chi trợ cấp thất nghiệp. Cổng dịch vụ (thủ tục bổ sung).

2. Sử dụng tài khoản của cán bộ quản lý cấp cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố (đã đăng ký với cơ quan quản lý thiết bị chứng thư số do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp hoặc tổ chức được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền) để ủy quyền điều hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm quyết toán các thủ tục hành chính nêu trên.

Tài liệu hướng dẫn các bước triển khai Hệ thống tài khoản nâng cao và tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” của Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://quantricovi.dichvucong.gov.vn).

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng tài khoản này, xin liên hệ với ông Nguyễn Đình Lợi, Chuyên viên, Vụ Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (ĐT: 080.40551, 0984.688.909).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ LĐ-TB & XH để được hướng dẫn toàn diện.

Trân trọng cảm ơn. /.

người nhận:
– như trên;
– Bộ trưởng (để b / c);
– Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoàn;
– văn phòng chính phủ;
– cảnh sát viên;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
– Trung tâm Thông tin;
– Lưu: VT, CVL.

KT.bộ trưởng, mục sư
hành vi xấu xa

Li Wenqing

Thủ tục Tiếp nhận Nhân viên và Giải quyết Trợ cấp Thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ Nhà nước

(bao gồm) Theo Công văn số 1399 / LĐTBXH-VL Ngày 5 tháng 4 năm 2022)

1. Sơ đồ quy trình:

2. Mô tả quy trình:

bước 1: Người lao động đăng ký tài khoản, đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thực hiện:

– Tìm kiếm và chọn Gửi Dịch vụ Công: Giải quyết Trợ cấp Thất nghiệp

– Nhập thông tin đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu 01

– Đính kèm thông tin cá nhân:

+ Bản sao chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo yêu cầu.

Chọn Gửi đến Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Bước 2: Cổng dịch vụ công quốc gia tự động truyền thông tin người lao động (bao gồm họ tên, số CMND / CCCD / hộ chiếu, số sổ tài khoản BHXH, ngày chấm dứt hợp đồng lao động) qua hệ thống cơ quan BHXH.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận thông tin người lao động từ Cổng dịch vụ công quốc gia, cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động.

– Trường hợp 01: Thông tin tài khoản BHXH và họ tên hoặc số CMND / CCCD / hộ chiếu không trùng khớp với dữ liệu của cơ quan BHXH, trả về kết quả không hợp lệ. (Lưu ý nội dung không chính xác) Trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ hiển thị thông báo ngay sau khi người lao động nộp hồ sơ.

– Trường hợp 02: Nếu thông tin số tài khoản BHXH, họ và tên hoặc số CMND / CCCD / hộ chiếu phù hợp với thông tin của cơ quan BHXH thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp. Kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng dịch vụ công quốc gia, BHXH công ty phải gửi lại thông tin quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động và ký điện tử và gửi lại. Truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và chuyển đơn đăng ký của bạn trực tuyến đến Dịch vụ Sự nghiệp.

– Trường hợp 03: Nếu người lao động vẫn không giải quyết được thì cơ quan BHXH sẽ gửi thông báo không đóng đến Cổng dịch vụ công quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho người lao động. ứng dụng của bạn.

Bước 4: Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày Cổng Dịch vụ công quốc gia nhận được thông tin về việc người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ BHXH có trách nhiệm rà soát thông tin người lao động đủ điều kiện và nộp cho Sở. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định (tùy theo điều kiện của địa phương, Trung tâm dịch vụ việc làm và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). Các xã hội có thể lựa chọn nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc nộp trực tiếp).

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, công chức cập nhật thông tin từ chối hồ sơ kèm theo văn bản giải thích rõ lý do trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 5: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày Cục Việc làm nhận được hồ sơ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trả lời như sau:

– Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật tình trạng hồ sơ bị từ chối và gửi kèm văn bản trả lời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thông báo cho cán bộ.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật tình trạng hồ sơ và gửi kèm theo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu 02 (có chữ ký số).

Khi hồ sơ được chấp thuận hoặc bị từ chối, hệ thống sẽ gửi thông báo qua SMS đến người lao động và hiển thị các thông tin, tài liệu liên quan trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

ghi chú:

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo quy định hiện hành.

2. Quyết định chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội để chi trả, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.

………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung của bản tin chính thức

Xem thêm thông tin Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Ngày 04/05/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia gồm 05 bước. Trong đó, NLĐ cần thực hiện các bước sau đây:
Đăng ký tài khoản, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Sau khi đăng nhập, NLĐ tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.
Đính kèm hồ sơ: Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1399/LĐTBXH-VLV/v tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại tiết c điểm 10 Mục I Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp dịch vụ công giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn).
Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung sau:
1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (quy trình kèm theo).
2. Sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đăng ký bằng thiết bị chứng thư số được cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý) để phân quyền cho tài khoản quản trị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm để giải quyết thủ tục hành chính nêu trên.
Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên Hệ thống đối với tài khoản cấp cao và tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantricovi.dichvucong.gov.vn).
Mọi thông tin chi tiết về sử dụng tài khoản, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Lợi, chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại: 080.40551, 0984.688.909).
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: – Như trên;– Bộ trưởng (để báo cáo);– Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan;– Văn phòng Chính phủ;– Bộ Công An;– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;– Sở LĐ-TB&XH;– Trung tâm Thông tin;– Lưu: VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(kèm theo công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022)
1. Sơ đồ quy trình:

2. Mô tả quy trình:
Bước 1: Người lao động đăng ký tài khoản, đăng nhập trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và thực hiện:
– Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
– Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01
– Đính kèm hồ sơ:
+ Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.
Chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
Bước 2: Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (bao gồm họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, Số sổ bảo hiểm xã hội, ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc) qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Bước 3: Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động.
– Trường hợp 01: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trả lại kết quả không hợp lệ (lưu ý ghi rõ nội dung không chính xác) về Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ.
– Trường hợp 02: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, bảo hiểm xã hội phải trả lại thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm.
– Trường hợp 03: Nếu người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho người lao động khi gửi hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do bảo hiểm xã hội chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể lựa chọn phương thức trình qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc trình trực tiếp).
Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật thông tin từ chối hồ sơ có đính kèm văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Bước 5: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả:
– Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho người lao động.
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 02 (có ký số).
Khi hồ sơ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống gửi thông báo qua SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên cổng Dịch vụ công Quốc Gia./.
Ghi chú:
1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định hiện hành.
2. Việc chuyển quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.
…………………
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Công văn

#Công #văn #1399LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #nộp #hồ #sơ #hưởng #trợ #cấp #thất #nghiệp #trên #Cổng #DVCQG

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Công #văn #1399LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #nộp #hồ #sơ #hưởng #trợ #cấp #thất #nghiệp #trên #Cổng #DVCQG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button