Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Nếu bạn thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí tiền đóng học phí, hãy tham khảo ngay mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập để viết và gửi lên bam giám hiệu,phòng giáo dục và sở giáo dục và đào tạo để nhận được quyền lợi của mình.

Trong Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập cần ghi rõ họ và tên, mối quan hệ với học sinh, địa chỉ lớp, trường … Chi tiết mời các bạn xem ngay dưới đây.

Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP)

Kính gửi: ……………………………………………………………………..
Cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông/Phòng giáo dục đào tạo/Sở giáo dục đào tạo (1)

Họ và tên (2): ………………………………………………………………………………………………..

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): ……………………………………………………

Hiện đang học tại lớp: ……………………… Trường: ……………………………………………….

Thuộc đối tượng: ……………………………………………………………………………………………
(ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

………., ngày …. tháng …. năm ………..
Người làm đơn (4)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5)

Xác nhận em: ……………………………………………………………………………………..
Hiện đang học tại lớp ……………. Học kỳ: ………………. Năm học: ………………

…………, ngày …. tháng ….. năm ………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Gửi cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nếu học công lập; gửi phòng giáo dục đào tạo nếu học mầm non và trung học cơ sở ngoài công lập; gửi Sở giáo dục đào tạo nếu học trung học phổ thông ngoài công lập.

(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Tham khảo thêm Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button