Biểu Mẫu

Mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra kiểm toán

Nội Dung Bài Mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định gia hạn thời kì thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định gia hạn thời kì thanh tra tổng kiểm toán
Mẫu quyết định gia hạn thời kì thanh tra tổng kiểm toán là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc gia hạn thời kì thanh tra tổng kiểm toán. Mẫu quyết định nêu rõ thời kì thanh tra, nội dung gia hạn… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu quyết định thanh tra về việc kiểm toán
Giđấy công nhận thời kì thực tiễn làm vốn đầu tư, kế toán, kiểm toán
Giđấy chứng thực điểm thi kiểm toán viên
Nội dung căn bản của mẫu quyết định gia hạn thời kì thanh tra tổng kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số:………../QĐ-KTNN

……….., ngày… tháng… 5………

QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn thời kì thanh tra
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 14 tháng 6 5 2005;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 5 2010;
Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-KTNN ngày …. tháng. … 5 ….. của Tổng KTNN về ……….. …(1);
Xét đề xuất của Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn thời kì thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số……./QĐ-KTNN ngày……tháng….. 5… …. của Tổng KTNN về………………. (1)
Thời gian gia hạn là…. ngày tính từ lúc ngày…../…../…… tới ngày……./…../……
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký. Trưởng Đoàn thanh tra, ….……..……(2) chịu bổn phận thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 2; – …….. …(4); – Lưu: VT,…

…………………..…………(3)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉPQUYẾT ĐỊNH GIA HẠN THỜI GIAN THANH TRA
1. Mục tiêu sử dụng
Quyết định gia hạn thời kì thanh tra dùng để gia hạn thời kì thanh tra của Đoàn thanh tra lúc hết thời hạn thanh tra nhưng các nội dung ghi trong kế hoạch thanh tra chưa chấm dứt.
2. Phương pháp biên chép
(1) Ghi theo Quyết định thanh tra cần gia hạn.
(2) Các đơn vị có liên can, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được thanh tra.
(3) Tổng Kiểm toán Nhà nước (nếu là Tổng Kiểm toán Nhà nước ký); TL. Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Thanh tra (nếu là Chánh Thanh tra ký).
(4) Tổng Kiểm toán Nhà nước (nếu là Chánh Thanh tra ký).
Mẫu quyết định gia hạn thời kì thanh tra tổng kiểm toán

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #quyết #định #gia #hạn #thời #gian #thanh #tra #kiểm #toán

Tỉ dụ về quyết định kéo dài thời hạn thanh tra đối với cuộc tổng kiểm toán

Mẫu quyết định gia hạn thời đoạn kiểm toán là 1 mẫu quyết định được tiến hành để kéo dài thời đoạn kiểm toán. Mẫu quyết định nêu rõ thời kì thanh tra, nội dung gia hạn … Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Tỉ dụ về quyết định thanh tra về kiểm toán

Giđấy công nhận thời kì thực tiễn làm việc trong lĩnh vực vốn đầu tư, kế toán, kiểm toán

Kết quả của chứng chỉ kiểm toán

Nội dung căn bản của mẫu quyết định kéo dài thời kì kiểm điểm tổng hợp như sau:

THỐNG KÊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: /./QD-KTNN

……… .., tháng ngày 5 ………

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời kì rà soát

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG THỂ

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 14 tháng 6 5 2005;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 5 2010;

Căn cứ Quyết định số …… / QĐ-KTNN ngày…. tháng. … 5… .. của Kiểm toán nhà nước khoảng ………… ..… (1);

Theo yêu cầu của Trưởng Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời kì rà soát của Đoàn rà soát theo Quyết định số ……. / QĐ-KTNN ngày …… tháng …………. của Tổng Kiểm toán ngày …………………………. (trước nhất)

Thời gian gia hạn là…. ngày …… /… ../ …… tới ngày ……. /… ../ ……

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký. Trưởng đoàn thanh tra, …………. …… (2) chịu bổn phận thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– ……. … (4);
– Ruby: VT, …

…………. ………… (3)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH
QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN THỜI GIAN KIỂM TRA

Mục tiêu sử dụng

Quyết định gia hạn thời hạn kiểm soát được sử dụng để kéo dài thời hạn kiểm soát của nhóm kiểm soát lúc hết thời hạn kiểm soát nhưng nội dung đề ra trong kế hoạch kiểm soát chưa được tiến hành.

2. Phương pháp ghi

(1) Đăng ký theo quyết định rà soát được gia hạn.

(2) Các đơn vị có liên can, trưởng phòng và đơn vị được rà soát.

(3) Kiểm toán Nhà nước (nếu do Kiểm toán Nhà nước ký); TL. Tổng Kiểm toán, Chánh Thanh tra (nếu Chánh Thanh tra ký).

(4) Tổng Kiểm toán (nếu Chánh Thanh tra ký).

Tỉ dụ về quyết định kéo dài thời hạn thanh tra đối với cuộc tổng kiểm toán

Xem thêm thông tin Mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định gia hạn thời kì thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định gia hạn thời kì thanh tra tổng kiểm toán
Mẫu quyết định gia hạn thời kì thanh tra tổng kiểm toán là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc gia hạn thời kì thanh tra tổng kiểm toán. Mẫu quyết định nêu rõ thời kì thanh tra, nội dung gia hạn… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu quyết định thanh tra về việc kiểm toán
Giđấy công nhận thời kì thực tiễn làm vốn đầu tư, kế toán, kiểm toán
Giđấy chứng thực điểm thi kiểm toán viên
Nội dung căn bản của mẫu quyết định gia hạn thời kì thanh tra tổng kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số:………../QĐ-KTNN

……….., ngày… tháng… 5………

QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn thời kì thanh tra
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 14 tháng 6 5 2005;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 5 2010;
Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-KTNN ngày …. tháng. … 5 ….. của Tổng KTNN về ……….. …(1);
Xét đề xuất của Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn thời kì thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số……./QĐ-KTNN ngày……tháng….. 5… …. của Tổng KTNN về………………. (1)
Thời gian gia hạn là…. ngày tính từ lúc ngày…../…../…… tới ngày……./…../……
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký. Trưởng Đoàn thanh tra, ….……..……(2) chịu bổn phận thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 2; – …….. …(4); – Lưu: VT,…

…………………..…………(3)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉPQUYẾT ĐỊNH GIA HẠN THỜI GIAN THANH TRA
1. Mục tiêu sử dụng
Quyết định gia hạn thời kì thanh tra dùng để gia hạn thời kì thanh tra của Đoàn thanh tra lúc hết thời hạn thanh tra nhưng các nội dung ghi trong kế hoạch thanh tra chưa chấm dứt.
2. Phương pháp biên chép
(1) Ghi theo Quyết định thanh tra cần gia hạn.
(2) Các đơn vị có liên can, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được thanh tra.
(3) Tổng Kiểm toán Nhà nước (nếu là Tổng Kiểm toán Nhà nước ký); TL. Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Thanh tra (nếu là Chánh Thanh tra ký).
(4) Tổng Kiểm toán Nhà nước (nếu là Chánh Thanh tra ký).
Mẫu quyết định gia hạn thời kì thanh tra tổng kiểm toán

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #quyết #định #gia #hạn #thời #gian #thanh #tra #kiểm #toán

#Mẫu #quyết #định #gia #hạn #thời #gian #thanh #tra #kiểm #toán

Sky Park Residence

Sky Park Residence

Sky Park Residence là trang web thông tin tổng hợp hay nhất - Cung cấp thông tin về giáo dục, xã hội, thông tin về tài chính . Với sự nhanh nhạy hy vọng sẽ cho bạn những thông tin hữu ích!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button