Phụ lục Thông tư 96/2021/TT-BTC Mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Nội Dung Bài Phụ lục Thông tư 96/2021/TT-BTC Mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Phụ lục Thông tư 96/2021/TT-BTC Mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Ngày 11/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.
Theo đó, quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công tác quyết toán gồm:
Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ).
Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (không bao gồm các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).
Trọn bộ biểu mẫu trong quyết toán được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, thực hiện hoặc có liên quan đến công tác quyết toán theo niên độ, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Vậy sau đây là trọn bộ mẫu biểu công tác quyết toán theo Thông tư 96, mời các bạn theo dõi tại đây.
Một số biểu mẫu trong quyết toán
Mẫu số 02/QTNĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ ——-

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)
NĂM…
(Kèm theo công văn số … ngày … tháng… năm … của ..)
Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công – hoàn thành

Tổng mức đầu tư được duyệt (lấy theo giá trị điều chỉnh cuối cùng)

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã bố trí đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Kế hoạch năm …

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch năm…

So sánh thực hiện/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Dự án …

2

Dự án …

…, ngày… tháng… năm …
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 05/QTNĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CƠ QUAN BÁO CÁO ——-

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)
NĂM…
(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… năm … của…)
Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công- hoàn thành

Tổng mức đầu tư được duyệt (lấy theo giá trị điều chỉnh cuối cùng)

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã bố trí đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Kế hoạch năm…

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch năm…

So sánh thực hiện/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Dự án…

2

Dự án…

…, ngày… tháng… năm … LÃNH ĐẠO CƠ QUAN BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 09/QTNĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CƠ QUAN TÀI CHÍNH ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: ……

….., ngày …. tháng ….. năm …..

THÔNG BÁO
Thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách … của …
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;
Căn cứ…
Sau khi thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách … của …, (Cơ quan tài chính) thông báo như sau:
1. Nhận xét chung:
Nhận xét về việc chấp hành thời gian, nội dung, biểu mẫu báo cáo.
2. Về nội dung cụ thể:
– Đánh giá sự phù hợp về kế hoạch, cơ cấu vốn và danh mục dự án giữa báo cáo quyết toán của cơ quan báo cáo với báo cáo quyết toán của cơ quan kiểm soát, thanh toán.
– Xác định tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm quyết toán; Lũy kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi chuyển sang năm sau; Tổng số vốn được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm sau; Vốn huỷ bỏ trong năm ngân sách (nếu có).
– Xác định số vốn được quyết toán trong năm ngân sách.
– Các nội dung khác (nếu có).
(Số liệu chi tiết theo biểu đính kèm)
3. Kiến nghị: …

Nơi nhận:– …. – Cơ quan kiểm soát, thanh toán …; – Lưu: …

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TÀI CHÍNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

………………………
Mời các bạn tải File về để xem trọn bộ mẫu biểu công tác quyết toán

#Phụ #lục #Thông #tư #962021TTBTC #Mẫu #biểu #sử #dụng #trong #công #tác #quyết #toán

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2021 / TT-BTC quy định hệ thống biểu bảng sử dụng trong công tác thanh quyết toán.

Do đó, các quy định về việc sử dụng các biểu mẫu và biểu mẫu trong công tác sắp xếp bao gồm:

  • Hệ thống biểu quyết toán kinh phí đầu tư công từ ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách (quyết toán năm).
  • Bảng thống kê tình hình sử dụng vốn đầu tư công đối với dự án hoàn thành (không bao gồm dự án đầu tư theo mô hình đối tác công tư).

Bộ mẫu hoàn chỉnh trong quyết toán dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, thực hiện hoặc liên quan đến quyết toán năm, quyết toán vốn đầu tư công hoàn thành. Dưới đây là đầy đủ các biểu mẫu công việc sắp xếp theo quy định tại Thông tư 96, mời các bạn xem tại đây.

một số hình thức giải quyết

Mẫu số 02 / QTND

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

chủ đầu tư
————

Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện vốn đầu tư vào các dự án lớn của quốc gia

(do Quốc hội quyết định)

năm…

(có công văn số … ngày … tháng … năm ….)

Đơn vị: Đồng

STT

tên dự án, tên dự án

thời gian bắt đầu – kết thúc

Tổng mức đầu tư được chấp thuận (tính theo điều chỉnh cuối cùng)

Giá trị của khối lượng giao dịch được thực hiện ngay từ đầu Cho đến cuối ngày 31 tháng 12 của năm thanh toán

Kế hoạch lũy kế đến hết ngày 31 tháng 12 của năm quyết toán

Kế hoạch năm nay …

Vốn giải ngân theo kế hoạch hàng năm…

So sánh việc thực hiện / kế hoạch (%)

tất cả các

vốn trong nước

đầu tư nước ngoài

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

8 = 9 + 10

9

mười

11 = 8/7

tất cả các

Đầu tiên

dự định…

2

dự định…

…, ngày tháng năm…

Đại diện chủ đầu tư
(chữ ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu số 05 / QTND

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

cơ quan báo cáo
————

Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện vốn đầu tư vào các dự án lớn của quốc gia

(do Quốc hội quyết định)

năm…

(có công văn số … ngày … tháng … năm … của …)

Đơn vị: Đồng

STT

tên dự án, tên dự án

thời gian bắt đầu

Tổng mức đầu tư được chấp thuận (tính theo điều chỉnh cuối cùng)

Giá trị của khối lượng thực tế từ đầu đến cuối Quá Ngày 31 tháng 12 năm giao hàng

Kế hoạch lũy kế đến hết ngày 31 tháng 12 của năm quyết toán

Kế hoạch năm nay …

Vốn giải ngân theo kế hoạch hàng năm…

So sánh việc thực hiện / kế hoạch (%)

tất cả các

vốn trong nước

đầu tư nước ngoài

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

8 = 9 + 10

9

mười

11 = 8/7

tất cả các

Đầu tiên

dự định…

2

dự định…

…, ngày tháng năm…
báo cáo lãnh đạo cơ quan
(chữ ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu số 09 / QTND

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

tổ chức tài chính nhỏ
————

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

con số: ……

……bầu trời mặt trăng …… năm ……

Lưu ý

Đánh giá quyết toán vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước theo năm ngân sách …

Căn cứ Nghị định số 99/2021 / NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

dựa theo…

(Cơ quan tài chính) Sau khi thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách quốc gia năm ngân sách năm …, thông báo như sau:

1. Nhận xét chung:

Nhận xét về thời gian, nội dung, việc tuân thủ các biểu mẫu báo cáo.

2. Về nội dung cụ thể:

– Đánh giá sự phù hợp của chương trình, cơ cấu vốn và danh mục các khoản giữa báo cáo quyết toán của cơ quan báo cáo và báo cáo quyết toán của cơ quan kiểm soát, thanh toán.

– Tổng số vốn đã ứng để xác định số đã hoàn thành trong năm quyết toán; Các khoản tạm ứng lũy ​​kế theo hệ thống chưa thu hồi chuyển sang năm sau; Thời hạn thanh toán cho tổng số vốn kéo dài sang năm sau; Xóa vốn cho năm ngân sách (nếu có).

– Xác định số vốn phải quyết toán trong năm ngân sách.

– Các nội dung khác (nếu có).

(Chi tiết xem bảng đính kèm)

3. Khuyến nghị:…

người nhận:
—— ……
– Quyền kiểm soát và thanh toán…;
– Tiết kiệm:…

Đại diện của các tổ chức tài chính nhỏ
(chữ ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

………………

Vui lòng tải tài liệu để xem trọn bộ bảng tính hóa đơn

Xem thêm thông tin Phụ lục Thông tư 96/2021/TT-BTC Mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Phụ lục Thông tư 96/2021/TT-BTC Mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Ngày 11/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.
Theo đó, quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công tác quyết toán gồm:
Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ).
Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (không bao gồm các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).
Trọn bộ biểu mẫu trong quyết toán được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, thực hiện hoặc có liên quan đến công tác quyết toán theo niên độ, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Vậy sau đây là trọn bộ mẫu biểu công tác quyết toán theo Thông tư 96, mời các bạn theo dõi tại đây.
Một số biểu mẫu trong quyết toán
Mẫu số 02/QTNĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ ——-

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)
NĂM…
(Kèm theo công văn số … ngày … tháng… năm … của ..)
Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công – hoàn thành

Tổng mức đầu tư được duyệt (lấy theo giá trị điều chỉnh cuối cùng)

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã bố trí đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Kế hoạch năm …

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch năm…

So sánh thực hiện/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Dự án …

2

Dự án …

…, ngày… tháng… năm …
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 05/QTNĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CƠ QUAN BÁO CÁO ——-

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)
NĂM…
(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… năm … của…)
Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công- hoàn thành

Tổng mức đầu tư được duyệt (lấy theo giá trị điều chỉnh cuối cùng)

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã bố trí đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Kế hoạch năm…

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch năm…

So sánh thực hiện/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Dự án…

2

Dự án…

…, ngày… tháng… năm … LÃNH ĐẠO CƠ QUAN BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 09/QTNĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CƠ QUAN TÀI CHÍNH ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: ……

….., ngày …. tháng ….. năm …..

THÔNG BÁO
Thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách … của …
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;
Căn cứ…
Sau khi thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách … của …, (Cơ quan tài chính) thông báo như sau:
1. Nhận xét chung:
Nhận xét về việc chấp hành thời gian, nội dung, biểu mẫu báo cáo.
2. Về nội dung cụ thể:
– Đánh giá sự phù hợp về kế hoạch, cơ cấu vốn và danh mục dự án giữa báo cáo quyết toán của cơ quan báo cáo với báo cáo quyết toán của cơ quan kiểm soát, thanh toán.
– Xác định tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm quyết toán; Lũy kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi chuyển sang năm sau; Tổng số vốn được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm sau; Vốn huỷ bỏ trong năm ngân sách (nếu có).
– Xác định số vốn được quyết toán trong năm ngân sách.
– Các nội dung khác (nếu có).
(Số liệu chi tiết theo biểu đính kèm)
3. Kiến nghị: …

Nơi nhận:– …. – Cơ quan kiểm soát, thanh toán …; – Lưu: …

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TÀI CHÍNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

………………………
Mời các bạn tải File về để xem trọn bộ mẫu biểu công tác quyết toán

#Phụ #lục #Thông #tư #962021TTBTC #Mẫu #biểu #sử #dụng #trong #công #tác #quyết #toán

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Phụ #lục #Thông #tư #962021TTBTC #Mẫu #biểu #sử #dụng #trong #công #tác #quyết #toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button