Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Nội Dung Bài Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022 như thế nào? Các trường hợp nào bị xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên? Để tìm hiểu vấn đề này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây cùng Sky Park Residence.
Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị Kết nạp Đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 20221. Những trường hợp xóa tên đảng viên
Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau:
– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;
– Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên;
– Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;
– Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên;
– Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
2. Thủ tục xóa tên Đảng viên dự bị vi phạm tư cách
Nếu là đảng viên dự bị vi phạm tư cách thì thủ tục xóa tên đảng viên sẽ được thực hiện như sau:

– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền Kết nạp Đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định Kết nạp Đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
3. Thủ tục xóa tên Đảng viên chính thức
Nếu là đảng viên chính thức, việc xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên sẽ được thực hiện như sau:
– Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét như việc xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách.
Tham khảo thêm: Phân biệt xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên?
4. Trường hợp Đảng viên chính thức xin ra khỏi Đảng
– Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.
– Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền Kết nạp Đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.
5. Trình tự thủ tục xóa tên đảng viên không đóng đảng phí ba tháng
Căn cứ Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 và Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy định thủ tục xóa tên như sau:
Bước 1: Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
Bước 2: Xem xét xóa tên Đảng viên.
– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
6. Giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:
– Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Cũng theo Quy định 24-QĐ/TW, không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau đây:
Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Đảng viên nhận được quyết định xóa tên;
Đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận;
Cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ;
Khiếu nại khi chưa có quyết định xóa tên của cấp ủy đảng có thẩm quyền.
Việc giải quyết khiếu nại về xóa tên đối với Đảng viên ở ngoài nước có quy định riêng.
7. Đảng viên bị xóa tên có được thực hiện khiếu nại không?
Như đã đề cập tại mục 6 thì Đảng viên bị xóa tên có thể thực hiện khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
Tuy nhiên thời hạn khiếu nại là trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên.
Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của các cấp ủy Đảng là:
Cấp tỉnh: không quá 90 ngày;
Cấp Trung ương: không quá 180 ngày.
Nếu không đồng ý với quyết định khai trừ của cấp ủy, Đảng viên hoàn toàn có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Điều này thể hiện tính minh bạch, công bằng trong quy trình xét duyệt, đồng thời nâng cao tinh thần tự giác trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức cũng như tác phong người Đảng viên gương mẫu.
8. Bị xóa tên khỏi Đảng có được kết nạp lại?
Theo quy định tại mục  3.5.1 Điều 4  Quy định 24-QĐ/TW thì người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:
Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng như từ 18 tuổi trở lên, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm…
Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.
Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.
Trong Quy định 24-QĐ/TW cũng có quy định không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do:
Tự bỏ sinh hoạt đảng;
Làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn);
Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng;
Bị kết án vì tội tham nhũng;
Bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.
Do đó, theo quy định trên người bị xóa tên ra khỏi Đảng hoàn toàn có thể được kết nạp lại. Tuy nhiên, phải không thuộc những trường hợp bị cấm theo quy định nêu trên.
Trường hợp Đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng vì những lý do chính đáng như hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện đóng Đảng phí thì sau khi khắc phục khó khăn hoàn toàn có thể xin vào Đảng lần nữa. Có thể thấy, Đảng ta luôn có những quy định, điều lệ để tạo điều kiện cho những người muốn gia nhập và sinh hoạt trong Đảng.
Bài viết đã cung cấp thông tin về quy định, thủ tục xóa tên Đảng viên. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật của Sky Park Residence.
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên
Hướng dẫn đánh giá, phân loại Đảng viên
Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên

#Quy #trình #thủ #tục #xóa #tên #Đảng #viên

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên năm 2022 như thế nào? Những trường hợp nào bị xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên? Để hiểu rõ vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết về dữ liệu lớn sau đây.

Việc biểu quyết nghị quyết hoặc quyết định kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc phiếu thẻ đảng viên, quyết định bằng họp cấp ủy, hội nghị cấp ủy. Nếu tỷ lệ biểu quyết không đủ để ra nghị quyết, quyết định thì toàn bộ kết quả biểu quyết phải trình cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy trình và Thủ tục Xóa tên Đảng viên 2022

1. Xóa tên Đảng viên

Căn cứ Quy định số 24-QĐ / TW năm 2021, Đảng đoàn xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên trong các trường hợp sau:

– Đảng viên rút sinh hoạt đảng mà không có lý do chính đáng hoặc không đóng đảng phí 03 tháng trong năm;

– Đảng viên tự ý nộp lại thẻ đảng viên hoặc hủy thẻ đảng viên;

—— Đảng viên mất ý chí phấn đấu, không thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, được chi bộ giáo dục, đấu tranh 12 tháng không tiến bộ;

– Đảng viên vi phạm tư cách đảng viên hai năm liên tục;

– Đảng viên không đạt tiêu chuẩn chính trị do Bộ Chính trị quy định.

2. Thủ tục khai trừ đảng viên thay thế vi phạm tư cách đảng viên.

Nếu đảng viên thay thế vi phạm tư cách thì thủ tục xóa tên đảng viên như sau:

Quy trình và Thủ tục Xóa tên Đảng viên

—— Chi bộ cho rằng nếu có trên 2/3 tổng số đảng viên chính thức biểu quyết rút tên đảng viên thử việc thì ra nghị quyết và báo cáo cấp ủy cấp trên.

—— Đảng ủy cơ sở cho rằng nếu có trên 2/3 tổng số đảng viên biểu quyết xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

—— Ban Thường vụ Đảng ủy có quyền kết nạp Đảng viên, nếu có quá nửa tổng số Đảng viên biểu quyết xóa bỏ thì ra quyết định cách chức.

—— Đảng bộ cơ sở có thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên, được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba số đảng viên tại chức, quyết định thu hồi tên đảng viên dự sinh.

3. Thủ tục xóa tên đảng viên chính thức.

Nếu là đảng viên chính thức thì xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên như sau:

– Đảng viên tiến hành kiểm điểm và tự phê bình trước chi bộ. Nếu cấp ủy yêu cầu đến lần thứ ba mà đảng viên không tiến hành kiểm điểm hoặc không dự họp kiểm điểm thì tổ đảng đó vẫn kiểm điểm, xử lý đảng viên đó.

Nếu đảng viên cố tình không kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ làm ngay thủ tục đề nghị xóa tên đảng viên đó.

– Chi bộ, huyện ủy (nếu có), đảng ủy cơ sở và cấp trên xem xét xóa tên đảng viên, làm thủ tục kiểm điểm xóa tên đảng viên dự phòng vi phạm theo quy định.

Xem thêm: Xóa tên đảng viên và khai trừ đảng viên có gì khác nhau?

4. Đảng viên chính thức xin ra khỏi đảng.

– Chỉ những đảng viên không vi phạm tư cách đảng viên mới được xem xét đưa ra khỏi đảng. Những người vi phạm tư cách đảng viên phải nhận hình thức kỷ luật đảng và xem xét cho ra khỏi đảng.

– Đảng viên xin thôi Đảng phải có đơn, trình bày rõ lý do xin thôi Đảng và báo cáo chi bộ.

– Các chi bộ, quận uỷ (nếu có), đảng uỷ cơ sở xem xét, báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, quyết định cho ra khỏi đảng, đưa ra phương án xoá đảng viên.

—— Đảng ủy cơ sở có quyền kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên, ra quyết định khai trừ.

—— Đảng viên được cấp ủy quyết định cho nghỉ sinh hoạt đảng cần được cấp giấy chứng nhận tuổi đảng, cấp ủy phụ trách xem xét cấp “giấy chứng nhận tuổi đảng”.

5. Thủ tục khai trừ đảng viên chưa đóng đảng phí ba tháng.

Căn cứ Quy định số 24-QĐ / TW năm 2021 và Chỉ thị số 01-HD / TW năm 2021, thủ tục xóa tên như sau:

Bước đầu: Đảng viên tiến hành kiểm điểm và tự phê bình trước chi bộ. Nếu cấp ủy yêu cầu đến lần thứ ba mà đảng viên không tiến hành kiểm điểm hoặc không dự họp kiểm điểm thì tổ đảng đó vẫn kiểm điểm, xử lý đảng viên đó.

Nếu đảng viên cố tình không kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ làm ngay thủ tục đề nghị xóa tên đảng viên đó.

Bước 2: Xem xét xóa tên đảng viên.

—— Chi bộ cho rằng nếu có trên 2/3 tổng số đảng viên chính thức biểu quyết rút tên đảng viên thử việc thì ra nghị quyết và báo cáo cấp ủy cấp trên.

—— Đảng ủy cơ sở cho rằng nếu có trên 2/3 tổng số đảng viên biểu quyết xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

—— Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy cho rằng nếu có quá nửa tổng số đảng viên biểu quyết tán thành việc thu hồi tên thì sẽ ra quyết định thu hồi tên.

Cấp ủy cơ sở có thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên phải được trên 2/3 tổng số đảng viên đương nhiệm đồng ý, quyết định xóa tên đảng viên dự khuyết.

6. Xử lý khiếu nại về việc xóa tên đảng viên

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hủy bỏ, đảng viên có quyền gửi đơn khiếu nại đến Ban Bí thư Trung ương Đảng lên cấp ủy cấp trên.

Tổ chức cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu và giúp cấp ủy giải quyết các khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại như sau:

– Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp tương đương không quá 90 ngày làm việc, cấp trung ương không quá 180 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

Cũng theo Quy định 24-QĐ / TW, các khiếu nại sau sẽ không được xử lý:

 • Quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên nhận được quyết định xóa tên;
 • Nó đã được xem xét và phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền cao nhất;
 • Khiếu nại thay mặt cho một cá nhân hoặc một nhóm;
 • Chưa có quyết định thu hồi đơn khiếu nại tên cấp ủy phụ trách.

Việc giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên ở nước ngoài có quy định riêng.

7. Đảng viên bị xóa có được khiếu nại không?

Như đã nêu trong Phần 6, Đảng viên bị xóa tên có thể khiếu nại lên cấp ủy cấp trên, lên tới Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuy nhiên, thời hạn khiếu nại là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hủy niêm yết.

Kể từ ngày nhận được khiếu nại của cấp uỷ đảng các cấp, thời hạn giải quyết khiếu nại là:

 • Cấp tỉnh: không quá 90 ngày;
 • Cấp Trung ương: không quá 180 ngày.

Đảng viên có quyền khiếu nại lên cấp trên nếu không hài lòng với quyết định cách chức của Đảng ủy. Điều này thể hiện tính minh bạch, công bằng của quá trình bình xét, đồng thời nâng cao phẩm chất, đạo đức, tính tự giác, gương mẫu của người đảng viên.

8. Tôi có thể tham gia lại đảng sau khi bỏ đảng không?

Người được xét duyệt phải có đủ các điều kiện sau đây theo quy định tại Điều 4 Mục 3.5.1 Quy định 24-QĐ / TW:

 • Những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng trên 18 tuổi, qua thực tiễn đã được công nhận là quần chúng ưu tú, được nhân dân hết sức tín nhiệm …
 • Ra khỏi đảng ít nhất 36 tháng (riêng trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng thì phải 60 tháng kể từ khi được xóa án tích; đảng viên bị khai trừ vì vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình cần thực hiện đúng quy định. của Ban Bí thư), xin vào Đảng lại; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc cơ sở tương đương) đồng ý bằng văn bản và được cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy, thành ủy) xem xét, quyết định. các cơ quan tương đương).
 • Thực hiện nghiêm túc các thủ tục quy định tại các Điều 1, 2, 3 và 4 của Hiến pháp Đảng.

Trong Quy định 24-QĐ / TW cũng có quy định không được xét cho thôi đảng với những lý do sau:

 • tự ý rút sinh hoạt đảng;
 • Xin kết nạp đảng viên (trừ lý do gia đình đặc biệt khó khăn);
 • gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng;
 • Bị kết tội tham nhũng;
 • Bị kết tội trọng tội trở lên.

Vì vậy, theo quy định trên thì người đã bị khai trừ đảng hoàn toàn có thể tham gia sinh hoạt lại đảng. Tuy nhiên, nó sẽ không thuộc các trường hợp bị cấm bởi các quy định trên.

Những người bị khai trừ đảng vì lý do chính đáng như gia đình khó khăn, không đủ điều kiện đóng đảng phí thì sau khi khắc phục khó khăn có thể xin trở lại đảng viên. Có thể thấy bên mình luôn có những nội quy, quy định tạo điều kiện cho những ai muốn vào đảng và sinh hoạt.

Bài báo nêu quy định và thủ tục xóa tên đảng viên. Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật Sky Park Residence.

 • Hướng dẫn công tác Đảng viên 09-HD / BTCTW
 • Hướng dẫn Phân loại Đánh giá Đảng viên
 • Mức đóng đảng phí hiện hành cho đảng viên

Xem thêm thông tin Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022 như thế nào? Các trường hợp nào bị xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên? Để tìm hiểu vấn đề này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây cùng Sky Park Residence.
Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị Kết nạp Đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 20221. Những trường hợp xóa tên đảng viên
Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau:
– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;
– Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên;
– Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;
– Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên;
– Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
2. Thủ tục xóa tên Đảng viên dự bị vi phạm tư cách
Nếu là đảng viên dự bị vi phạm tư cách thì thủ tục xóa tên đảng viên sẽ được thực hiện như sau:

– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền Kết nạp Đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định Kết nạp Đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
3. Thủ tục xóa tên Đảng viên chính thức
Nếu là đảng viên chính thức, việc xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên sẽ được thực hiện như sau:
– Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét như việc xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách.
Tham khảo thêm: Phân biệt xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên?
4. Trường hợp Đảng viên chính thức xin ra khỏi Đảng
– Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.
– Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền Kết nạp Đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.
5. Trình tự thủ tục xóa tên đảng viên không đóng đảng phí ba tháng
Căn cứ Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 và Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy định thủ tục xóa tên như sau:
Bước 1: Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
Bước 2: Xem xét xóa tên Đảng viên.
– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
6. Giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:
– Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Cũng theo Quy định 24-QĐ/TW, không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau đây:
Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Đảng viên nhận được quyết định xóa tên;
Đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận;
Cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ;
Khiếu nại khi chưa có quyết định xóa tên của cấp ủy đảng có thẩm quyền.
Việc giải quyết khiếu nại về xóa tên đối với Đảng viên ở ngoài nước có quy định riêng.
7. Đảng viên bị xóa tên có được thực hiện khiếu nại không?
Như đã đề cập tại mục 6 thì Đảng viên bị xóa tên có thể thực hiện khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
Tuy nhiên thời hạn khiếu nại là trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên.
Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của các cấp ủy Đảng là:
Cấp tỉnh: không quá 90 ngày;
Cấp Trung ương: không quá 180 ngày.
Nếu không đồng ý với quyết định khai trừ của cấp ủy, Đảng viên hoàn toàn có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Điều này thể hiện tính minh bạch, công bằng trong quy trình xét duyệt, đồng thời nâng cao tinh thần tự giác trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức cũng như tác phong người Đảng viên gương mẫu.
8. Bị xóa tên khỏi Đảng có được kết nạp lại?
Theo quy định tại mục  3.5.1 Điều 4  Quy định 24-QĐ/TW thì người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:
Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng như từ 18 tuổi trở lên, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm…
Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.
Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.
Trong Quy định 24-QĐ/TW cũng có quy định không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do:
Tự bỏ sinh hoạt đảng;
Làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn);
Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng;
Bị kết án vì tội tham nhũng;
Bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.
Do đó, theo quy định trên người bị xóa tên ra khỏi Đảng hoàn toàn có thể được kết nạp lại. Tuy nhiên, phải không thuộc những trường hợp bị cấm theo quy định nêu trên.
Trường hợp Đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng vì những lý do chính đáng như hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện đóng Đảng phí thì sau khi khắc phục khó khăn hoàn toàn có thể xin vào Đảng lần nữa. Có thể thấy, Đảng ta luôn có những quy định, điều lệ để tạo điều kiện cho những người muốn gia nhập và sinh hoạt trong Đảng.
Bài viết đã cung cấp thông tin về quy định, thủ tục xóa tên Đảng viên. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật của Sky Park Residence.
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên
Hướng dẫn đánh giá, phân loại Đảng viên
Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên

#Quy #trình #thủ #tục #xóa #tên #Đảng #viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button