Thông tư 20/2017/TT-BTC Quy định mới về khấu trừ thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu

Nội Dung Bài Thông tư 20/2017/TT-BTC Quy định mới về khấu trừ thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu

Thông tư 20/2017/TT-BTC Quy định mới về khấu trừ thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập cảng

Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù (thuế TTĐB) đã nộp ở khâu nhập cảng lúc xác định số thuế tiêu thụ đặc thù phải nộp bán hàng ra trong nước tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 130/2016/BTC).Luật sửa đổi bổ sung của luật thuế trị giá tăng thêm, luật thuế tiêu thụ đặc thù và luật điều hành thuế 2016Thông tư 130/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị định 209/2013/NĐ-CPTheo Thông tư 20, người nộp thuế tiêu thụ đặc thù đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc thù nhập cảng, lúc xác định số thuế tiêu thụ đặc thù phải nộp bán ra trong nước sẽ được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc thù đã nộp ở khâu nhập cảng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thí dụ: Trong kỳ, cơ sở A nhập cảng 100 máy điều hòa công suất 12.000 BTU, đã nộp thuế tiêu thụ đặc thù ở khâu nhập cảng là 100 triệu. Cơ sở A xuất bán hết 100 máy điều hòa và nảy sinh số thuế tiêu thụ đặc thù là 120 triệu. Vậy thì số thuế tiêu thụ đặc thù cơ sở A phải nộp là 20 triệu (120 triệu tiền thuế đã được khấu trừ 100 triệu tiền thuế ở khâu nhập cảng).Cũng tại Thông tư số 20/2017/BTC thì số thuế tiêu thụ đặc thù được khấu trừ sẽ tương đương với số thuế tiêu thụ đặc thù của hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc thù nhập cảng được bán ra. Số thuế tiêu thụ đặc thù tối đa được khấu trừ cũng chỉ bằng số thuế tiêu thụ đặc thù tính được ở khâu bán ra trong nước.Thí dụ: Cở sở B nhập cảng 100 máy điều hòa, nảy sinh số thuế tiêu thụ đặc thù phải nộp là 100 triệu. Trong kỳ cơ sở B xuất bán được 100 máy điều hòa và nảy sinh 90 triệu tiền thuế tiêu thụ đặc thù. Vậy cơ sở B sẽ được khấu trừ 90 triệu tiền thuế tiêu thụ đặc thù (ko được khấu trừ hết 100 triệu tiền thuế ở khâu nhập cảng).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})10 triệu tiền thuế tiêu thụ đặc thù ở khâu nhập cảng ko được khấu trừ sẽ được hạch toán vào chi tiêu để tính thuế thu nhập công ty.Thông tư 20 5 2017 quy định thuế tiêu thụ đặc thù ở khâu nhập cảng ko được khấu trừ thì sẽ được hạch toán vào chi tiêu để tính thuế thu nhập công ty. Còn quy định hiện hành tại Thông tư 195/2015 (đã sửa đổi theo Thông tư 130/2016/BTC) quy định: Trường hợp đặc thù đối với số thuế TTĐB ko được khấu trừ hết do nguyên do khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi tiêu để tính thuế thu nhập công ty.Mặt khác, Thông tư 20 của Bộ Vốn đầu tư giữ nguyên quy định điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù như sau:- Trường hợp nhập cảng vật liệu chịu thuế tiêu thụ đặc thù hoặc nhập cảng hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc thù thì chứng từ làm căn cứ khấu trừ là chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc thù ở khâu nhập cảng.- Trường hợp sắm vật liệu trong nước:+ Giao kèo sắm bán hàng hóa.+ Chứng từ trả tiền qua nhà băng.+ Chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù là hóa đơn GTGT lúc sắm hàng.Thông tư 20/2017TT-BTC cũng giữ nguyên công thức tính số thuế tiêu thụ đặc thù nảy sinh lúc sắm vật liệu chịu thuế tiêu thụ đặc thù trong nước và công thức xác định thuế tiêu thụ đặc thù phải nộp sau lúc đã khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù đã nộp lúc nhập cảng, hoặc đã trả lúc sắm vật liệu đầu vào. Thông tư số 20 có hiệu lực từ ngày 20/4/2017.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nội dung cụ thể Thông tư 20/2017TT-BTCBỘ TÀI CHÍNH——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 20/2017/TT-BTCHà Nội, ngày 06 tháng 3 5 2017THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 8 THÔNG TƯ SỐ 195/2015/TT-BTC NGÀY 24/11/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 130/2016/TT-BTC NGÀY 12/8/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc thù số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008; Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 5 2014 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù;Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 5 2006 và Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 5 2012 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế;Căn cứ Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 5 2016 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế trị giá tăng thêm, Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật điều hành thuế;Căn cứ Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù;Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 5 2016 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế trị giá tăng thêm, Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật điều hành thuế;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều tại các Thông tư chỉ dẫn về thuế tiêu thụ đặc thù như sau:Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Vốn đầu tư) như sau:”2. Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập cảng được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập cảng lúc xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập cảng bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước. Đối với số thuế TTĐB ko được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi tiêu để tính thuế thu nhập công ty.Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB được quy định như sau:- Đối với trường hợp nhập cảng vật liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB và trường hợp nhập cảng hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập cảng.- Đối với trường hợp sắm vật liệu trực tiếp của nhà cung cấp trong nước:Giao kèo sắm bán hàng hóa, trong giao kèo phải có nội dung trình bày hàng hóa do cơ sở bán hàng trực tiếp sản xuất; Bản sao Giđấy chứng thực kinh doanh của cơ sở bán hàng (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở bán hàng).Chứng từ trả tiền qua nhà băng.- Chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là hóa đơn GTGT lúc sắm hàng. Số thuế TTĐB nhưng đơn vị sắm hàng đã trả lúc sắm vật liệu được xác định = giá tính thuế TTĐB nhân (x) thuế suất thuế TTĐB; trong đấy:Giá tính thuế TTĐB=Giá sắm chưa có thuế GTGT (trình bày trên hóa đơn GTGT)-Thuế bảo vệ môi trường(nếu có)1 + Thuế suất thuế TTĐB(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Việc khấu trừ tiền thuế TTĐB được tiến hành lúc kê khai thuế TTĐB, thuế TTĐB phải nộp được xác định theo công thức sau:Số thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB được bán ra trong kỳ. – Số thuế TTĐB đã nộp đối với hàng hóa, vật liệu ở khâu nhập cảng hoặc số thuế TTĐB đã trả ở khâu vật liệu sắm vào tương ứng với số hàng hóa được bán ra trong kỳ.Trường hợp chưa xác định được xác thực số thuế TTĐB đã nộp (hoặc đã trả) cho số nguyên nguyên liệu tương ứng với số thành phầm tiêu thụ trong kỳ thì có thể căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế TTĐB được khấu trừ và sẽ xác định theo số thực tiễn vào cuối quý, cuối 5. Trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa ko vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần vật liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của thành phầm. Cơ sở sản xuất phải đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật của thành phầm với cơ thuế quan trực tiếp điều hành cơ sở.Thí dụ 12: Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở A nảy sinh các nghiệp vụ sau:Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB lúc nhập cảng 250 triệu đồng (căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập cảng).Xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu.+uất bán 9.000 chai rượu, số thuế TTĐB nảy sinh lúc xuất bán của 9.000 chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng.Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập cảng nước rượu phân bổ cho 9.000 chai rượu đã bán ra là 150 triệu đồng.Số thuế TTĐB cơ sở A phải nộp trong kỳ là:350 triệu đồng – 150 triệu đồng = 200 triệu đồng.Thí dụ 13: Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở B nảy sinh các nghiệp vụ sau:Nhập khẩu 100 máy điều hòa nhiệt độ A công suất 12.000 BTU, đã nộp thuế TTĐB lúc nhập cảng 100 triệu đồng (căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập cảng).Xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ, số thuế TTĐB nảy sinh lúc bán ra trong nước là 120 triệu đồng.Số thuế TTĐB cơ sở B phải nộp trong kỳ là:120 triệu đồng – 100 triệu đồng = 20 triệu đồng.Thí dụ 14: Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở B nảy sinh các nghiệp vụ sau:Nhập khẩu 100 máy điều hòa nhiệt độ X công suất 12.000 BTU, đã nộp thuế TTĐB lúc nhập cảng 100 triệu đồng (căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập cảng).Xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ, số thuế TTĐB nảy sinh lúc xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ là 90 triệu đồng.Cơ sở B được khấu trừ số thuế TTĐB là 90 triệu đồng. Đối với số thuế TTĐB ko được khấu trừ (10 triệu đồng), cơ sở B được hạch toán vào chi tiêu để tính thuế thu nhập công ty.Đối với các công ty được phép sản xuất xăng E5, E10, việc kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế TTĐB được thực hiện nay cơ thuế quan địa phương nơi công ty đóng hội sở chính. Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết trong kỳ của xăng E5, E10 được bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Người nộp thuế TTĐB tiến hành nộp Tờ khai thuế TTĐB theo Mẫu số 01/TTĐB và Bảng xác định thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) của vật liệu sắm vào, hàng hóa nhập cảng (Mẫu số 01-1/TTĐB) được ban hành kèm theo Thông tư này”.Điều 2.Thông tư này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 20 tháng 4 5 2017.Trong giai đoạn tiến hành nếu có vướng mắc, đề xuất các tổ chức, tư nhân đề đạt kịp thời về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu khắc phục./.Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;Văn phòng Quốc hội;Văn phòng Chủ tịch nước;Văn phòng Tổng Bí thơ;Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;Tòa án dân chúng vô thượng;Kiểm toán nhà nước;Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng, Sở Vốn đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;Công báo;Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);Website Chính phủ;Website Bộ Vốn đầu tư; Website Tổng cục Thuế;Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư;Lưu: VT, TCT (VT, CS). Đỗ Hoàng Anh Tuấn

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #202017TTBTC #Quy #định #mới #về #khấu #trừ #thuế #TTĐB #đã #nộp #ở #khâu #nhập #khẩu

Thông tư 20/2017 / TT-BTC sửa đổi quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù (TTĐB) phải nộp ở khâu nhập cảng bằng cách ấn định mức thuế tiêu thụ đặc thù phải nộp đối với hàng bán trong nước tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015 / BTC (đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 130/2016 / BTC).

Đạo luật sửa đổi, bổ sung Đạo luật thuế trị giá tăng thêm, Đạo luật thuế tiêu thụ đặc thù và Đạo luật điều hành thuế 2016

Thông tư 130/2016 / TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013 / TT-BTC và Nghị định 209/2013 / NĐ-CP

Theo Thông tư 20, thuế tiêu thụ đặc thù đối với hàng hóa nhập cảng sẽ được khấu trừ vào số thuế tiêu thụ đặc thù đã nộp ở khâu nhập cảng lúc xác định số thuế tiêu thụ đặc thù tiêu thụ trong nước.

Thí dụ: Trong kỳ, Doanh nghiệp A nhập cảng 100 máy điều hòa ko khí công suất 12.000 BTU và đã nộp thuế tiêu thụ đặc thù khâu nhập cảng là 100 triệu DKK. Cơ sở A đã bán hết 100 máy điều hoà và nhận thuế tiêu thụ đặc thù là 120 triệu DKK. Vậy số thuế tiêu thụ đặc thù doanh nghiệp A phải nộp là 20 triệu (120 triệu đã khấu trừ 100 triệu tiền thuế ở khâu nhập cảng).

Cũng tại Thông tư số 20/2017 / BTC, số thuế tiêu thụ đặc thù được khấu trừ sẽ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc thù đối với hàng hóa nhập cảng bán ra. Số thuế tiêu thụ đặc thù tối đa được khấu trừ chỉ bằng số thuế tiêu thụ đặc thù được tính ở khâu bán hàng trong nước.

Thí dụ: Doanh nghiệp B nhập cảng 100 bộ điều hòa nhiệt độ, thuế tiêu thụ đặc thù là 100 triệu DKK. Trong thời kì thành lập, B đã bán được 100 máy điều hòa ko khí và tạo ra 90 triệu DKK. Vậy Doanh nghiệp B sẽ được khấu trừ 90 triệu tiền thuế tiêu thụ đặc thù (chẳng hề toàn thể 100 triệu tiền thuế ở khâu nhập cảng).

10 mio. Thuế tiêu thụ đặc thù đối với đường nhập cảng ko được khấu trừ sẽ được tính vào chi tiêu thuế công ty.

Thông tư 20 5 2017 nêu rõ, thuế tiêu thụ đặc thù khâu nhập cảng ko được khấu trừ, tính vào chi tiêu tính thuế công ty. Nguyên tắc vận dụng tại Thông tư 195/2015 (sửa đổi theo Thông tư 130/2016 / BTC) quy định: Trường hợp đặc thù ko được khấu trừ hết số thuế TTĐB do nguyên do khách quan bất khả kháng. kho báu.

Mặt khác, Thông tư 20 của Bộ Vốn đầu tư vẫn giữ nguyên điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù như sau:

– Trường hợp nhập cảng vật liệu chịu thuế tiêu thụ đặc thù hoặc nhập cảng hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc thù thì chứng từ làm căn cứ khấu trừ là biên lai nộp thuế tiêu thụ đặc thù khâu nhập cảng.

– Khi sắm vật liệu trong nước:

+ Giao kèo sắm bán hàng hoá.

Chứng từ trả tiền qua nhà băng.

+ Chứng từ làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là hoá đơn GTGT sắm hàng hoá.

Thông tư 20 / 2017TT-BTC cũng giữ nguyên công thức tính thuế tiêu thụ đặc thù đối với hoạt động sắm vật liệu, nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc thù trong nước và công thức xác định thuế tiêu thụ đặc thù phải nộp sau lúc khấu trừ. Thông tư số 20 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 5 2017.

Nội dung cụ thể của Thông tư 20 / 2017TT-BTC

NỀN KINH TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–
Số: 20/2017 / TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 03 5 2017

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 8 TIỀN TỆ 195/2015 / TT-BTC NGÀY 24/11/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIỀN TỆ 130/2016 / TT-BTC NGÀY 2016/2016/2016) HẾT.

Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc thù số 27/2008 / QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008; Luật số 70/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 5 2014 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006 / QH11 ngày 29 tháng 11 5 2006 và Luật số 21/2012 / QH13 ngày 20 tháng 11 5 2012 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật số 106/2016 / QH13 ngày 06 tháng 4 5 2016 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế trị giá tăng thêm, Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật điều hành thuế;

Căn cứ Nghị định số 108/2015 / NĐ-CP ngày 28 tháng 10 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù Luật thuế tiêu thụ đặc thù trong Luật thuế tiêu thụ đặc thù;

Căn cứ Nghị định số 100/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 07 5 2016 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế trị giá tăng thêm, thuế GTGT Hành động. Thuế tiêu thụ đặc thù và Luật điều hành thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013 / NĐ-CP ngày 23 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;

Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban bố Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Thông tư chỉ dẫn về thuế tiêu thụ đặc thù như sau:

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 8 Thông tư số 195/2015 / TT-BTC ngày 24 tháng 11 5 2015 của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn tiến hành Nghị định số 108/2015 / NĐ-CP ngày 28 tháng 10 5 2015 tại Bộ Vốn đầu tư. Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016. / TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Vốn đầu tư) như sau:

“2. Nhân vật nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa tiêu thụ đặc thù nhập cảng được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù đã nộp ở khâu nhập cảng để xác định số thuế tiêu thụ đặc thù phải nộp để tiêu thụ trong nước. bằng số thuế tiêu thụ đặc thù tính theo khâu bán hàng trong nước được tính vào chi tiêu tính thuế công ty.

Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù được quy định như sau:

Đối với trường hợp nhập cảng hàng hóa tiêu thụ đặc thù để sản xuất hàng hóa tiêu thụ đặc thù và trường hợp nhập cảng hàng hóa tiêu thụ đặc thù thì chứng từ làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù là chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc thù ở khâu nhập cảng.

– Trường hợp sắm trực tiếp vật liệu của người sản xuất trong nước:

 • Giao kèo sắm bán phải có nội dung trình bày hàng hóa do công ty bán hàng trực tiếp sản xuất; Bản sao giấy chứng thực doanh nghiệp cho doanh nghiệp bên bán (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp bên bán).
 • Chứng từ trả tiền qua nhà băng.

– Chứng từ khấu trừ thuế TTĐB là hóa đơn GTGT sắm hàng hóa. Số thuế tiêu thụ đặc thù nhưng đơn vị sắm hàng phải nộp lúc sắm vật liệu được xác định = giá tính thuế tiêu thụ đặc thù nhân với (x) mức thuế tiêu thụ đặc thù; trong đấy:

Giá tính thuế TTĐB

=

Giá sắm chưa có VAT
(hiển thị trên hóa đơn VAT)

Thuế bảo vệ môi trường
(nếu có người nào)

1 + thuế suất TTĐB

Việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù được tiến hành bằng cách nêu rõ thuế tiêu thụ đặc thù, thuế tiêu thụ đặc thù tới hạn được xác định theo công thức sau:

Số thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB của hàng hóa đã bán chịu thuế TTĐB trong kỳ. Số thuế TTĐB đã nộp đối với hàng hoá, vật liệu ở khâu nhập cảng hoặc số thuế TTĐB đã nộp ở khâu sắm vật liệu tương ứng với số lượng hàng hoá xuất bán trong kỳ.

Nếu ko xác định được xác thực số thuế TTĐB đã nộp (hoặc đã nộp) đối với lượng nguyên nguyên liệu tương ứng với số lượng thành phầm tiêu thụ trong kỳ thì có thể căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế TTĐB. đã trích và sẽ xác định theo số thực tiễn cuối quý, cuối 5. Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù tối đa ko được vượt quá mức thuế tiêu thụ đặc thù tính trên vật liệu đầu vào theo tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật của thành phầm. Doanh nghiệp sản xuất phải đăng ký tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật cho thành phầm của mình với cơ thuế quan điều hành trực tiếp.

Thí dụ 12: Trong kỳ khai thuế, Doanh nghiệp A có các giao dịch sau:

 • Nhập khẩu 10.000 lít rượu sau lúc đã nộp thuế TTĐB nhập cảng là 250 triệu đồng (trên cơ sở đã nộp thuế TTĐB khâu nhập cảng).
 • Xuất 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu.
 • + Giá bán 9.000 chai rượu thì số thuế tiêu thụ đặc thù phải trả cho việc bán 9.000 chai rượu là 350 triệu đồng.
 • Số thuế TTĐB đã nộp tại thời khắc nhập cảng rượu và đồ uống chia cho 9.000 chai rượu bán ra là 150 triệu đồng.
 • Số thuế tiêu thụ đặc thù cơ sở A phải nộp trong kỳ là:
 • 350 triệu đồng – 150 triệu đồng = 200 triệu đồng.

Thí dụ 13: Trong kỳ khai thuế, Doanh nghiệp B có các giao dịch sau:

 • Khi nhập cảng 100 bộ điều hòa A công suất 12.000 BTU, hàng nhập cảng đã nộp thuế TTĐB 100 triệu đồng (căn cứ vào giấy má đã nộp thuế TTĐB khâu nhập cảng).
 • Khi bán 100 bộ điều hòa, số thuế TTĐB cộng dồn đối với hàng bán trong nước là 120 triệu đồng.
 • Số thuế tiêu thụ đặc thù cơ sở B phải nộp trong kỳ là:
 • 120 triệu đồng – 100 triệu đồng = 20 triệu đồng.

Thí dụ 14: Trong kỳ khai thuế, Doanh nghiệp B có các giao dịch sau:

 • Nhập khẩu 100 máy điều hoà ko khí X có công suất 12.000 BTU, nhập cảng 100 triệu đồng đã phải nộp thuế TTĐB. (căn cứ vào biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập cảng).
 • Khi bán 100 bộ điều hòa, thuế tiêu thụ đặc thù đối với 100 bộ điều hòa là 90 triệu đồng.

Doanh nghiệp B được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc thù là 90 triệu DKK. Đối với số thuế tiêu thụ đặc thù ko được khấu trừ (10 triệu đồng), Doanh nghiệp B được phép hạch toán vào chi tiêu để tính thuế công ty.

Đối với doanh nghiệp được phép sản xuất xăng E5, E10, việc kê khai, nộp thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù phải được thực hiện nay cơ thuế quan địa phương, nơi doanh nghiệp có hội sở chính. Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết trong kỳ xăng E5, E10 phải trích bù trừ số thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ khác.

Người nộp thuế TTĐB phải nộp Tờ khai thuế TTĐB theo Mẫu 01 / TTĐB và Bảng kê khai thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) đối với vật liệu, hàng hóa nhập cảng sắm vào (Mẫu 01-1 / TTĐB) ban hành kèm theo Thông tư này ”.

Điều 2.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 5 2017.

Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, đề xuất tổ chức, tư nhân đề đạt ngay về Bộ Vốn đầu tư để dò hỏi, khắc phục.

Người nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
THAY THẾ
 • Văn phòng Trung ương và Đảng ủy Khối;
 • văn phòng đại hội;
 • Văn phòng Tổng thống;
 • Văn phòng Tổng thư ký;
 • Kiểm sát viên Tòa án dân chúng vô thượng;
 • Tòa án luật quốc tế vô thượng;
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Tổ chức Công đoàn Trung ương;
 • Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng, Bộ Vốn đầu tư, Bộ Thuế, Kho bạc các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
 • Lệnh quản lý;
 • Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
 • Trang web của chính phủ;
 • Trang thông tin điện tử Bộ Vốn đầu tư; Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế;
 • Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư;
 • Ruby: VT, TCT (VT, CS).
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Xem thêm thông tin Thông tư 20/2017/TT-BTC Quy định mới về khấu trừ thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu

Thông tư 20/2017/TT-BTC Quy định mới về khấu trừ thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập cảng

Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù (thuế TTĐB) đã nộp ở khâu nhập cảng lúc xác định số thuế tiêu thụ đặc thù phải nộp bán hàng ra trong nước tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 130/2016/BTC).Luật sửa đổi bổ sung của luật thuế trị giá tăng thêm, luật thuế tiêu thụ đặc thù và luật điều hành thuế 2016Thông tư 130/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị định 209/2013/NĐ-CPTheo Thông tư 20, người nộp thuế tiêu thụ đặc thù đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc thù nhập cảng, lúc xác định số thuế tiêu thụ đặc thù phải nộp bán ra trong nước sẽ được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc thù đã nộp ở khâu nhập cảng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thí dụ: Trong kỳ, cơ sở A nhập cảng 100 máy điều hòa công suất 12.000 BTU, đã nộp thuế tiêu thụ đặc thù ở khâu nhập cảng là 100 triệu. Cơ sở A xuất bán hết 100 máy điều hòa và nảy sinh số thuế tiêu thụ đặc thù là 120 triệu. Vậy thì số thuế tiêu thụ đặc thù cơ sở A phải nộp là 20 triệu (120 triệu tiền thuế đã được khấu trừ 100 triệu tiền thuế ở khâu nhập cảng).Cũng tại Thông tư số 20/2017/BTC thì số thuế tiêu thụ đặc thù được khấu trừ sẽ tương đương với số thuế tiêu thụ đặc thù của hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc thù nhập cảng được bán ra. Số thuế tiêu thụ đặc thù tối đa được khấu trừ cũng chỉ bằng số thuế tiêu thụ đặc thù tính được ở khâu bán ra trong nước.Thí dụ: Cở sở B nhập cảng 100 máy điều hòa, nảy sinh số thuế tiêu thụ đặc thù phải nộp là 100 triệu. Trong kỳ cơ sở B xuất bán được 100 máy điều hòa và nảy sinh 90 triệu tiền thuế tiêu thụ đặc thù. Vậy cơ sở B sẽ được khấu trừ 90 triệu tiền thuế tiêu thụ đặc thù (ko được khấu trừ hết 100 triệu tiền thuế ở khâu nhập cảng).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})10 triệu tiền thuế tiêu thụ đặc thù ở khâu nhập cảng ko được khấu trừ sẽ được hạch toán vào chi tiêu để tính thuế thu nhập công ty.Thông tư 20 5 2017 quy định thuế tiêu thụ đặc thù ở khâu nhập cảng ko được khấu trừ thì sẽ được hạch toán vào chi tiêu để tính thuế thu nhập công ty. Còn quy định hiện hành tại Thông tư 195/2015 (đã sửa đổi theo Thông tư 130/2016/BTC) quy định: Trường hợp đặc thù đối với số thuế TTĐB ko được khấu trừ hết do nguyên do khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi tiêu để tính thuế thu nhập công ty.Mặt khác, Thông tư 20 của Bộ Vốn đầu tư giữ nguyên quy định điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù như sau:- Trường hợp nhập cảng vật liệu chịu thuế tiêu thụ đặc thù hoặc nhập cảng hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc thù thì chứng từ làm căn cứ khấu trừ là chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc thù ở khâu nhập cảng.- Trường hợp sắm vật liệu trong nước:+ Giao kèo sắm bán hàng hóa.+ Chứng từ trả tiền qua nhà băng.+ Chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù là hóa đơn GTGT lúc sắm hàng.Thông tư 20/2017TT-BTC cũng giữ nguyên công thức tính số thuế tiêu thụ đặc thù nảy sinh lúc sắm vật liệu chịu thuế tiêu thụ đặc thù trong nước và công thức xác định thuế tiêu thụ đặc thù phải nộp sau lúc đã khấu trừ thuế tiêu thụ đặc thù đã nộp lúc nhập cảng, hoặc đã trả lúc sắm vật liệu đầu vào. Thông tư số 20 có hiệu lực từ ngày 20/4/2017.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nội dung cụ thể Thông tư 20/2017TT-BTCBỘ TÀI CHÍNH——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 20/2017/TT-BTCHà Nội, ngày 06 tháng 3 5 2017THÔNG TƯSỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 8 THÔNG TƯ SỐ 195/2015/TT-BTC NGÀY 24/11/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 130/2016/TT-BTC NGÀY 12/8/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc thù số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008; Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 5 2014 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù;Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 5 2006 và Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 5 2012 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế;Căn cứ Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 5 2016 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế trị giá tăng thêm, Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật điều hành thuế;Căn cứ Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù;Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 5 2016 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế trị giá tăng thêm, Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật điều hành thuế;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều tại các Thông tư chỉ dẫn về thuế tiêu thụ đặc thù như sau:Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc thù (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Vốn đầu tư) như sau:”2. Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập cảng được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập cảng lúc xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập cảng bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước. Đối với số thuế TTĐB ko được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi tiêu để tính thuế thu nhập công ty.Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB được quy định như sau:- Đối với trường hợp nhập cảng vật liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB và trường hợp nhập cảng hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập cảng.- Đối với trường hợp sắm vật liệu trực tiếp của nhà cung cấp trong nước:Giao kèo sắm bán hàng hóa, trong giao kèo phải có nội dung trình bày hàng hóa do cơ sở bán hàng trực tiếp sản xuất; Bản sao Giđấy chứng thực kinh doanh của cơ sở bán hàng (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở bán hàng).Chứng từ trả tiền qua nhà băng.- Chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là hóa đơn GTGT lúc sắm hàng. Số thuế TTĐB nhưng đơn vị sắm hàng đã trả lúc sắm vật liệu được xác định = giá tính thuế TTĐB nhân (x) thuế suất thuế TTĐB; trong đấy:Giá tính thuế TTĐB=Giá sắm chưa có thuế GTGT (trình bày trên hóa đơn GTGT)-Thuế bảo vệ môi trường(nếu có)1 + Thuế suất thuế TTĐB(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Việc khấu trừ tiền thuế TTĐB được tiến hành lúc kê khai thuế TTĐB, thuế TTĐB phải nộp được xác định theo công thức sau:Số thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB được bán ra trong kỳ. – Số thuế TTĐB đã nộp đối với hàng hóa, vật liệu ở khâu nhập cảng hoặc số thuế TTĐB đã trả ở khâu vật liệu sắm vào tương ứng với số hàng hóa được bán ra trong kỳ.Trường hợp chưa xác định được xác thực số thuế TTĐB đã nộp (hoặc đã trả) cho số nguyên nguyên liệu tương ứng với số thành phầm tiêu thụ trong kỳ thì có thể căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế TTĐB được khấu trừ và sẽ xác định theo số thực tiễn vào cuối quý, cuối 5. Trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa ko vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần vật liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của thành phầm. Cơ sở sản xuất phải đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật của thành phầm với cơ thuế quan trực tiếp điều hành cơ sở.Thí dụ 12: Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở A nảy sinh các nghiệp vụ sau:Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB lúc nhập cảng 250 triệu đồng (căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập cảng).Xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu.+uất bán 9.000 chai rượu, số thuế TTĐB nảy sinh lúc xuất bán của 9.000 chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng.Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập cảng nước rượu phân bổ cho 9.000 chai rượu đã bán ra là 150 triệu đồng.Số thuế TTĐB cơ sở A phải nộp trong kỳ là:350 triệu đồng – 150 triệu đồng = 200 triệu đồng.Thí dụ 13: Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở B nảy sinh các nghiệp vụ sau:Nhập khẩu 100 máy điều hòa nhiệt độ A công suất 12.000 BTU, đã nộp thuế TTĐB lúc nhập cảng 100 triệu đồng (căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập cảng).Xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ, số thuế TTĐB nảy sinh lúc bán ra trong nước là 120 triệu đồng.Số thuế TTĐB cơ sở B phải nộp trong kỳ là:120 triệu đồng – 100 triệu đồng = 20 triệu đồng.Thí dụ 14: Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở B nảy sinh các nghiệp vụ sau:Nhập khẩu 100 máy điều hòa nhiệt độ X công suất 12.000 BTU, đã nộp thuế TTĐB lúc nhập cảng 100 triệu đồng (căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập cảng).Xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ, số thuế TTĐB nảy sinh lúc xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ là 90 triệu đồng.Cơ sở B được khấu trừ số thuế TTĐB là 90 triệu đồng. Đối với số thuế TTĐB ko được khấu trừ (10 triệu đồng), cơ sở B được hạch toán vào chi tiêu để tính thuế thu nhập công ty.Đối với các công ty được phép sản xuất xăng E5, E10, việc kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế TTĐB được thực hiện nay cơ thuế quan địa phương nơi công ty đóng hội sở chính. Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết trong kỳ của xăng E5, E10 được bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Người nộp thuế TTĐB tiến hành nộp Tờ khai thuế TTĐB theo Mẫu số 01/TTĐB và Bảng xác định thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) của vật liệu sắm vào, hàng hóa nhập cảng (Mẫu số 01-1/TTĐB) được ban hành kèm theo Thông tư này”.Điều 2.Thông tư này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 20 tháng 4 5 2017.Trong giai đoạn tiến hành nếu có vướng mắc, đề xuất các tổ chức, tư nhân đề đạt kịp thời về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu khắc phục./.Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;Văn phòng Quốc hội;Văn phòng Chủ tịch nước;Văn phòng Tổng Bí thơ;Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;Tòa án dân chúng vô thượng;Kiểm toán nhà nước;Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng, Sở Vốn đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;Công báo;Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);Website Chính phủ;Website Bộ Vốn đầu tư; Website Tổng cục Thuế;Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư;Lưu: VT, TCT (VT, CS). Đỗ Hoàng Anh Tuấn

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #202017TTBTC #Quy #định #mới #về #khấu #trừ #thuế #TTĐB #đã #nộp #ở #khâu #nhập #khẩu

#Thông #tư #202017TTBTC #Quy #định #mới #về #khấu #trừ #thuế #TTĐB #đã #nộp #ở #khâu #nhập #khẩu

Sky Park Residence

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button