Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022

Nội Dung Bài Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022 được quy định thế nào? Công an nhân dân là lực lượng vũ trang quan trọng bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ. Người công an nhân dân cần đảm bảo các phẩm chất gì trong thời đại hiện nay? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây cùng Sky Park Residence.
Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân được quy định trong Quyết định 1808/QĐ-BHXH1. Phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân
Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân được quy định trong Quyết định 1808/QĐ-BHXH, cụ thể về phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân:
– Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.
– Có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn; Thực sự tiên phong, gương mẫu, có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Bên cạnh đó, tiêu chí phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân phải đảm bảo các điều sau:
Có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần thân ái, giúp đỡ, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; biết nghiêm khắc tự phê bình và thành thật trong phê bình đối với đồng chí, đồng đội; trong phê bình không né tránh, không ngại va chạm, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng, lành mạnh; nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện trau dồi đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
2. Phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân
Phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân theo Quyết định 1808/QĐ-BHXH gồm:
– Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
– Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đối với làm. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
Bên cạnh đó, tiêu chí phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân còn phải đáp ứng các vấn đề sau:
– Phải có lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ngành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
– Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, nền tảng văn hóa XHCN hết sức thâm độc của các thế lực thù địch, các loại tội phạm theo phương châm hành động “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch”.
3. Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tác phong và lề lối làm việc của công an nhân dân
Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tác phong và lề lối làm việc của công an nhân dân đóng vai trò quan trọng tạo nên hình ảnh đẹp của người CAND trong lòng người dân, khiến nhân dân tin tưởng vào nhà nước vào chế độ.
Do đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa được quan tâm, chú trọng, tăng cường.
4. Xây dựng đạo đức người Công an nhân dân trong tình hình mới
Trong tình hình mới, xã hội ngày càng phát triển, những hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chính quyền lại ngày càng có những thủ đoạn tinh vi hơn. Trong đó CAND – lực lượng nòng cốt của nhà nước trong dân, có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, bình yên cho xã hội, an ninh cho tổ quốc càng cần phải trao dồi kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống để luôn kiên cường, chống phá lại âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch.
Để góp phần xây dựng đạo đức người CAND trong tình hình mới, dưới đây là những nhiệm vụ mà CAND cần làm tốt trong thời gian tới:
Một là, thống nhất về nhận thức, xây dựng đạo đức của người CAND là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài của lực lượng CAND và của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND.
Nhiệm vụ này đặt trong chỉnh thể thống nhất với xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức dựa trên nền tảng của đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của Đảng, của lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời trên cơ sở kế thừa truyền thống đạo đức nhân văn của dân tộc và văn hóa, văn minh nhân loại.
Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ giữa định hướng, phương châm với biện pháp, giải pháp đồng bộ, toàn diện từ Trung ương đến cơ sở, từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ với lộ trình, bước đi thích hợp, coi trọng phương pháp giáo dục, thuyết phục, nêu gương.
Giữa “xây” và “chống”, lấy “xây”, lấy phòng ngừa bên trong là chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
Giữa xây dựng, giáo dục đạo đức cách mạng với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nêu cao ý thức “thượng tôn pháp luật”, tích cực xây dựng, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, “phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.
Hai là, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Đây là bài học kinh nghiệm và cũng là nguyên tắc trong hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.
Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Ba là, tập trung triển khai lực lượng, biện pháp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân và trong cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND.
Phát hiện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trong công tác, chiến đấu, bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh với cái sai, cái chưa phù hợp.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa ứng xử trong CAND
Kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
Lấy “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” làm mục tiêu rèn luyện, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu công tác, chiến đấu.
Bốn là, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND cần thường xuyên trau dồi, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác, chiến đấu, coi đó là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.
Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu, đi đầu, lời nói đi đôi với việc làm và luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên học tập, noi theo; có biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình để cán bộ, chiến sĩ có sức đề kháng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.
Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND phải đặt sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình dưới sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và của nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
Là người công an nhân dân cần quan tâm, chăm lo, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, thực sự là người công bộc của nhân dân. Hơn thế nữa, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân đân, đặc biệt là việc phổ biến pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng cho dân biết, dân bàn, dân làm theo. Có như thế, người dân mới tin yêu vào lực lượng công an nhân dân, đặt niềm tin vào chính quyền nhà nước, Đảng cầm quyền. Có được niềm tin, sự ủng hộ của lực lượng quần chúng nhân dân thì đất nước mới có thể phát triển ngày càng lớn mạnh.
Trên đây, Sky Park Residence đã cung cấp cho bạn đọc Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật
Các bài viết liên quan:
Bài dự thi Công an xã – Những tấm gương sáng đẹp 2022
Chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp Công an 2022
Tiêu chuẩn thi Công an của nữ 2022
Đi nghĩa vụ công an có được làm công an không?
Các ngành Công an tuyển nữ

#Tiêu #chuẩn #phẩm #chất #chính #trị #đạo #đức #Công #nhân #dân

Chuẩn mực chính trị, đạo đức của Công an nhân dân 2022 là gì? Công an nhân dân là lực lượng vũ trang quan trọng để bảo vệ nhân dân và chế độ. Trong thời đại ngày nay, công an nhân dân cần phải sở hữu những phẩm chất gì? Độc giả được tham khảo các bài viết về dữ liệu lớn sau đây.

Quyết định số 1808 / QĐ-BHXH quy định tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức của Công an nhân dân

1. Phẩm chất đạo đức của công an nhân dân

Quyết định số 1808 / QĐ-BHXH quy định tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức của công an nhân dân và quy định cụ thể về phẩm chất đạo đức của công an nhân dân:

– Có phẩm chất đạo đức trong sáng, sống thật thà, khiêm tốn, chân thành, giản dị; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tâm huyết, trách nhiệm với công việc, không tham quyền, tự cao, có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, thương yêu đồng nghiệp.

Có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, năng lực, động cơ; thực sự có tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc dân chủ, khoa học, đoàn kết được quần chúng và cán bộ; công bằng, liêm chính, trọng nhân tài, không để người thân, quen lợi dụng. quyền lực vì lợi ích cá nhân. Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Phẩm chất đạo đức Công an nhân dân

Ngoài ra, chuẩn mực đạo đức của công an nhân dân phải bảo đảm:

Có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thân thiện, giúp đỡ, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ; Biết nghiêm khắc tự phê bình, trung thực phê bình đồng chí, đồng đội; Không ngại ngùng. xa lánh phê bình, ngại mâu thuẫn, thấy đúng thì bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, không dùng lời phê bình để xu nịnh, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, phê bình, chỉ trích người khác với động cơ cá nhân không trong sạch, có lý trí; nghiêm khắc với bản thân. , tu dưỡng đạo đức và sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống công bình.

2. Phẩm chất chính trị của Công an nhân dân

Theo Quyết định số 1808 / QĐ-BHXH, phẩm chất chính trị của Công an nhân dân bao gồm:

– Trung thành với lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc, của nhân dân; có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, dũng cảm, kiên định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vững vàng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, dân tộc Hồ Chí Minh. độc lập và chủ nghĩa xã hội có chủ quyền, và Chính sách đổi mới của Đảng. Có lòng yêu nước nhiệt thành, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

——Không tham ô, quan liêu, cơ hội, ích kỷ, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết chống bệnh quan liêu. , lộng quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không. Có kỷ luật. Trung thực và tin cậy, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin cậy.

Ngoài ra, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị của lực lượng công an nhân dân còn phải đáp ứng các vấn đề sau:

——Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các ngành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, vững vàng con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

– Luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là trước âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và các loại tội phạm nhân nghĩa “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý, ra tay phá hoại nền tảng tư tưởng, văn hóa của chủ nghĩa xã hội. “Chủ động tự vệ, chủ động đánh địch”.

3. Phẩm chất chính trị, đạo đức liêm chính, lối sống, tác phong công an nhân dân

Phẩm chất chính trị, đạo đức liêm chính, lối sống, tác phong công tác của người Công an nhân dân góp phần quan trọng vào việc hình thành hình ảnh tốt đẹp của người Công an nhân dân trong lòng nhân dân và làm cho nhân dân tin tưởng vào Nhà nước cầm quyền.

Vì vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng đạo đức, lễ tiết, lòng trung với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, trung thành với hệ thống xã hội chủ nghĩa được coi trọng và nâng cao.

4. Xây dựng đạo đức Công an nhân dân trong tình hình mới

Trước tình hình mới, xã hội ngày càng phát triển, hoạt động của các thế lực thù địch, chống phá chính quyền ngày càng tinh vi. Trong đó, công an nhân dân, lực lượng nòng cốt của đất nước trong nhân dân, gánh vác nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội, an ninh quốc gia cũng cần nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Luôn kiên cường chống lại âm mưu của các thế lực thù địch.

Để góp phần xây dựng đội ngũ công an nhân dân trong tình hình mới, trong thời gian tới công an nhân dân cần thực hiện những công việc sau:

Trước hết là thống nhất nhận thức, xây dựng đạo đức công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị trung tâm, lâu dài của lực lượng công an nhân dân và của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Gắn nhiệm vụ này với công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong sạch, trung thực trên cơ sở đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức đảng viên, đạo đức nhân dân. Đồng thời, lực lượng vũ trang trên cơ sở kế thừa truyền thống đạo đức nhân văn dân tộc và văn minh văn hóa nhân loại.

Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, gian khổ, phức tạp, cần có lộ trình, bước đi tương ứng từ Trung ương đến cơ sở, từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, đồng thời kết hợp phương châm chỉ đạo với các biện pháp đồng bộ, toàn diện. Nhấn mạnh vào phương pháp giáo dục, thuyết phục và chứng minh.

Giữa “xây” và “chống” thì “xây” là chính để ngăn chặn, còn mặt tích cực thì dùng để đẩy lùi tiêu cực.

Giữa xây dựng kỷ cương nghiêm minh, giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức “quản trị đất nước bằng pháp luật”, tích cực xây dựng, chấp hành và bảo vệ nghiêm minh hiến pháp và pháp luật, “biết đâu lòng đẹp thì nở như mùa xuân, những bộ phận xấu biến mất, Đó là thái độ của cách mạng ”.

Hai là tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng về mọi mặt và sự quản lý tập trung, thống nhất của đất nước.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả chiến đấu của tổ chức đảng Công an nhân dân, hướng tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, luôn là lực lượng vũ trang nhân dân trung thành tuyệt đối với lực lượng vũ trang nhân dân. , hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sống và làm việc là an lòng, vì nhân dân.

Đây là bài học kinh nghiệm, nguyên tắc từ trong công tác, hoạt động chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, Công an nhân dân luôn kiên định, kiên định lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng, Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng văn hóa đạo đức của đảng, hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang.

Thứ ba là tập trung triển khai các lực lượng, biện pháp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tích cực trấn áp các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, và cán bộ, chiến sĩ, đảng viên công an nhân dân.

Kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tự phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng, công tác, đấu tranh, bảo vệ người ngay thẳng, dám nhận sai, làm sai.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh Công an nhân dân chấp hành kỷ luật, pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa ứng xử.

Kịp thời phát hiện, kiến ​​nghị xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lợi dụng chức vụ quyền hạn, sách nhiễu, gây phiền hà, trục lợi trong giải quyết công việc.

Với mục tiêu rèn luyện “Lời Bác dạy Công an nhân dân” lấy chất lượng, hiệu quả làm xuất phát điểm, làm tốt công tác bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, sự hài lòng của nhân dân, lấy doanh nghiệp làm công việc mục tiêu và phấn đấu vì nó.

Bốn là, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an nhân dân phải thường xuyên tự rèn luyện, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao nhận thức và khả năng của quần chúng, coi công tác, chiến đấu là tiêu chí không thể thiếu để đánh giá. chất lượng của chúng. và năng lực cán bộ.

Người chỉ huy lãnh đạo phải nêu gương, đi đầu trong thực tiễn, nhất quán từ lời nói, việc làm, luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống mà cán bộ, chiến sĩ, đảng viên học tập, noi gương; có biện pháp phòng ngừa, khắc phục suy thoái đạo đức, lối sống. sự suy thoái của một số cán bộ, chiến sĩ; Chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, tầm thường, cái tôi, tham nhũng, lãng phí và các hình thức “tự diễn biến”, “tự ngã”. – Chuyển hóa các cơ quan, đơn vị để cán bộ, chiến sĩ chống lại mọi sự tấn công của các thế lực thù địch, tội phạm, cám dỗ, tiêu cực của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân phải đặt việc tu dưỡng, rèn luyện tư cách đạo đức, lối sống của mình dưới sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, sự giám sát của Công an nhân dân và xã hội. sự chỉ trích. Các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đã tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp của người Công an nhân dân trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Là công an nhân dân phải quan tâm, chăm lo, luôn lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân. Ngoài ra, thực hiện các biện pháp công khai, vận động quần chúng, nhất là đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng để quần chúng nhân dân bàn, thảo và làm theo. Chỉ có như vậy thì người dân mới tin tưởng vào công an nhân dân, chính quyền nhà nước và đảng cầm quyền. Có được sự tin tưởng và ủng hộ của người dân thì đất nước mới có thể phát triển và lớn mạnh được.

Trên đây, big data cung cấp cho bạn đọc tài liệu “Tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức chính trị Công an nhân dân”.Xem thêm các bài viết liên quan tại mục Quản trị, chuyên mục Hỏi đáp pháp luật

Những bài viết liên quan:

  • Cuộc thi Cộng đồng Cảnh sát – một tấm gương tốt cho năm 2022
  • Mục tiêu tuyển sinh của Học viện Cảnh sát năm 2022
  • 2022 Tiêu chuẩn kỳ thi cảnh sát nữ
  • Tôi có thể làm cảnh sát nếu tôi đến đồn cảnh sát không?
  • Sở cảnh sát tuyển dụng phụ nữ

Xem thêm thông tin Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022 được quy định thế nào? Công an nhân dân là lực lượng vũ trang quan trọng bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ. Người công an nhân dân cần đảm bảo các phẩm chất gì trong thời đại hiện nay? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây cùng Sky Park Residence.
Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân được quy định trong Quyết định 1808/QĐ-BHXH1. Phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân
Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân được quy định trong Quyết định 1808/QĐ-BHXH, cụ thể về phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân:
– Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.
– Có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn; Thực sự tiên phong, gương mẫu, có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Bên cạnh đó, tiêu chí phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân phải đảm bảo các điều sau:
Có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần thân ái, giúp đỡ, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; biết nghiêm khắc tự phê bình và thành thật trong phê bình đối với đồng chí, đồng đội; trong phê bình không né tránh, không ngại va chạm, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng, lành mạnh; nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện trau dồi đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
2. Phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân
Phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân theo Quyết định 1808/QĐ-BHXH gồm:
– Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
– Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đối với làm. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
Bên cạnh đó, tiêu chí phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân còn phải đáp ứng các vấn đề sau:
– Phải có lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ngành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
– Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, nền tảng văn hóa XHCN hết sức thâm độc của các thế lực thù địch, các loại tội phạm theo phương châm hành động “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch”.
3. Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tác phong và lề lối làm việc của công an nhân dân
Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tác phong và lề lối làm việc của công an nhân dân đóng vai trò quan trọng tạo nên hình ảnh đẹp của người CAND trong lòng người dân, khiến nhân dân tin tưởng vào nhà nước vào chế độ.
Do đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa được quan tâm, chú trọng, tăng cường.
4. Xây dựng đạo đức người Công an nhân dân trong tình hình mới
Trong tình hình mới, xã hội ngày càng phát triển, những hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chính quyền lại ngày càng có những thủ đoạn tinh vi hơn. Trong đó CAND – lực lượng nòng cốt của nhà nước trong dân, có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, bình yên cho xã hội, an ninh cho tổ quốc càng cần phải trao dồi kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống để luôn kiên cường, chống phá lại âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch.
Để góp phần xây dựng đạo đức người CAND trong tình hình mới, dưới đây là những nhiệm vụ mà CAND cần làm tốt trong thời gian tới:
Một là, thống nhất về nhận thức, xây dựng đạo đức của người CAND là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài của lực lượng CAND và của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND.
Nhiệm vụ này đặt trong chỉnh thể thống nhất với xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức dựa trên nền tảng của đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của Đảng, của lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời trên cơ sở kế thừa truyền thống đạo đức nhân văn của dân tộc và văn hóa, văn minh nhân loại.
Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ giữa định hướng, phương châm với biện pháp, giải pháp đồng bộ, toàn diện từ Trung ương đến cơ sở, từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ với lộ trình, bước đi thích hợp, coi trọng phương pháp giáo dục, thuyết phục, nêu gương.
Giữa “xây” và “chống”, lấy “xây”, lấy phòng ngừa bên trong là chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
Giữa xây dựng, giáo dục đạo đức cách mạng với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nêu cao ý thức “thượng tôn pháp luật”, tích cực xây dựng, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, “phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.
Hai là, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Đây là bài học kinh nghiệm và cũng là nguyên tắc trong hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.
Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Ba là, tập trung triển khai lực lượng, biện pháp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân và trong cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND.
Phát hiện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trong công tác, chiến đấu, bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh với cái sai, cái chưa phù hợp.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa ứng xử trong CAND
Kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
Lấy “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” làm mục tiêu rèn luyện, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu công tác, chiến đấu.
Bốn là, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND cần thường xuyên trau dồi, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác, chiến đấu, coi đó là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.
Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu, đi đầu, lời nói đi đôi với việc làm và luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên học tập, noi theo; có biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình để cán bộ, chiến sĩ có sức đề kháng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.
Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND phải đặt sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình dưới sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và của nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
Là người công an nhân dân cần quan tâm, chăm lo, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, thực sự là người công bộc của nhân dân. Hơn thế nữa, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân đân, đặc biệt là việc phổ biến pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng cho dân biết, dân bàn, dân làm theo. Có như thế, người dân mới tin yêu vào lực lượng công an nhân dân, đặt niềm tin vào chính quyền nhà nước, Đảng cầm quyền. Có được niềm tin, sự ủng hộ của lực lượng quần chúng nhân dân thì đất nước mới có thể phát triển ngày càng lớn mạnh.
Trên đây, Sky Park Residence đã cung cấp cho bạn đọc Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật
Các bài viết liên quan:
Bài dự thi Công an xã – Những tấm gương sáng đẹp 2022
Chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp Công an 2022
Tiêu chuẩn thi Công an của nữ 2022
Đi nghĩa vụ công an có được làm công an không?
Các ngành Công an tuyển nữ

#Tiêu #chuẩn #phẩm #chất #chính #trị #đạo #đức #Công #nhân #dân

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Tiêu #chuẩn #phẩm #chất #chính #trị #đạo #đức #Công #nhân #dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button